Buradasınız:Anasayfa » Bilgi Kütüphanesi » Belçika hakkında bilgi

Belçika hakkında bilgi

BELÇİKA
DEVLETİN ADI ………………………………………….. .. Belçika Krallığı
BAŞŞEHRİ ………………………………………….. ……………….. Brüksel
NÜFUSU ………………………………………….. ……………….. 11.035.000
YÜZÖLÇÜMÜ ………………………………………….. ……….30.518 km2
RESMİ DİLİ ………………………….. Fransızca, Flamanca, Almanca
DİNİ ………………………………………. Hıristiyan, (Protestan, Katolik)
PARA BİRİMİ…………………………………….. ………… Belçika Frangı
Avrupa’nın en küçük ülkelerinden birisi. Kuzeyinde Kuzey Denizi ve Hollanda, doğusunda Almanya ve
Lüksemburg, güney ve batısında Fransa vardır. Sınırları çok girintili ve çıkıntılı olup, uzunluğu 1445
km, kıyı uzunluğu ise 67 kilometredir.

Tarihi
Belçika’ya ilk yerleşenler Belgealar olup, 5. asra kadar Roma İmparatorluğunun idaresi altındaydılar.
Beşinci asırda ise Frankların istilasına maruz kaldılar. Daha sonra ülke Charles (Şarlken)in Batı
imparatorluğuna dahil oldu. 1477’den sonra, Şarlken’in yeğeni Maximilian’ın eline geçti. Bundan sonra
300 sene kadar Belçika yabancılar tarafından idare edildi. 1713’te Avusturya İmparatorluğunun eline
geçti ve “Avusturya Hollandası” diye anıldı. Fransa 1813’te Belçika’yı işgal etti. 1815’te Napolyon
yenilince, Belçika Hollandalıların idaresine girdi. 1830’da Belçikalılar birleşerek Fransa ve İngiltere’nin
garantisi altında bağımsız bir devlet kurdular. 4 Haziran 1831 tarihinde bir krallık haline gelen Belçika,
Afrika’da sömürgecilik hareketlerinde de bulundu. Sömürgelerinden en son Kongo, 3 Haziran 1960’da
bağımsızlığını kazandı. Belçika, Birinci ve İkinci Dünya Harbine iştirak etmiş olup her iki savaşta da
Almanya tarafından işgal edilmiş, Almanya’nın yenik düşmesi üzerine işgalden kurtulmuştur. Birleşmiş
Milletler ve NATO üyesidir.
Fiziki Yapı
Belçika coğrafi bakımdan üç bölgeye ayrılır. Batıda “Aşağı Belçika”, “Orta Vadi” ve güneydoğuda
“Ardennes Platosu”dur. Aşağı Belçika, düz bir arazi olup, Hollanda ve Kuzey Denizi tarafından
yaklaşık 64 km çevrilmiştir. Aşağı Belçika’daki Batı Flanders eyaleti 500 km kıyı kesimleri polder
denilen setlerle çevrilidir. Böylece okyanus taşmalarına karşı korunmaktadır. Kuzeydeki Kampenlanda
ve doğu kısımları kumlu ve tarıma elverişli olmayan topraklara sahiptir. Ancak önemli kömür kaynakları
burada yer alır. Anthracite kömürü Belçika’nın başlıca gelir kaynağıdır. Kaolin, demir ve kireç taşı da
bol miktarda bulunur.
Nüfusun büyük bir kısmı Orta Belçika’da bulunur ve burası yumuşak dalgalı vadilerle bölünmüştür. Bu
bölge son derece mümbit bir arazi olup, son zamanlara kadar Belçika’nın başlıca kömür kaynağı idi.
Borinage bölgesinde bağ yetiştirilmeye başlanmış, sonra bölge, metelurjik bir merkez haline gelmiştir.
Scheldt nehri Belçika’nın kuzeybatı kesiminde doğar. Memleketin merkezi, tabii geniş su yollarına
sahip değildir.
Ardanes Yaylası, merkez vadiye Sambre ve Maas nehirleri ile bağlanırlar En yüksek yer, Botrange
olup 694 metreyi bulur. Bucaklı ve Şist bölgesinde toprak tarıma elverişli değildir.Yer yer tarım alanları
ile kesilen ormanlara rastlanır. Belçika’nın ortalama yüksekliği 160 metredir. Belçika’nın % 18’i
ormanlarla kaplıdır ve kerestesi çok makbüldür.
Akarsuları:Belçika sınırında iki akarsu kolu vardır. Scheldt Nehrinin iki yüz kilometrelik kısmı, Belçika
sınırından akar. Yavaş akan bir akarsudur. Nehrin Almanya sınırına yakın bölümünde liman şehri olan
Anverbs vardır. Diğeri ise Meuse Nehridir. 183 kilometrelik bölümü Belçika topraklarında ve hızlı akan
bir nehirdir.
İklim
Belçika’da genel olarak kışları serin, yazları ılık geçen bir iklim görülür. İklimi en çok etkileyen Gulf
Stream sıcak su akıntısıdır. Bu ülkede güneşli geçen bir gün yok gibidir. Senenin büyük bir kısmı sisli
geçer ve bol miktarda yağmur yağar. Yıllık yağış ortalaması 76 ila 102 cm arasında değişir. Ortalama
sıcaklık yazın 18 oC, kışın ise 3 oC’dir.
Bitki örtüsü ve hayvanlar: Belçika’nın büyük kısmı çam, meşe, kayın, huşağacı ve karaağaçlardan
meydana gelen ormanlarla kaplıdır. Yabani hayvanların türü, avlanma yüzünden
azalmıştır.Ormanlarda en çok yaban domuzu, yaban kedisi ve geyiğe rastlanır.
Nüfus ve Sosyal Hayat
Belçika’da yaşayan insanlar ırk ve din bakımından iki gruba ayrılır. Ülkenin kuzeyinde oturanlar
Flamanlar, güneyinde oturanlar Wallonlardır. Flamanlar Flamankçe, Wallonlar Fransızca konuşur. Bazı
kesimlerde Almanca da konuşulur. Resmi muameleler ve neşriyat ise Fransızca ve Flamankçedir.
Nüfusun büyük bir çoğunluğu Brüksel’de oturur. Çoğunluğunu Wallonlar meydana getirir. Flamanlar,
Germen ırkındandır. Wallonlar ise Romalılar ırkından gelmedir. Halkın büyük çoğunluğu katoliktir. Bir
kısmını da protestanlar meydana getirir. Nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşar. Din serbestliği vardır.
Avrupa’da nüfusun en az artış gösterdiği ülkelerden biridir. Nüfus yoğunluğu en kalabalık olan Avrupa
ülkelerindendir. Kilometrekareye 323,7 kişi düşer. Savaş yıllarında kadınlar erkeklerden 200.000 daha
fazlaydı. Belçikalılar basit sade bir hayatı severler. Halk genellikle festival, bisiklet yarışı, spor ve
sinema gibi eğlencelere düşkündürler. Avrupa’da hayat standardı en yüksek ülkelerdendir. Ailede dini
bağlar çok kuvvetlidir.
Eğitim: Belçika’da eğitim çok gelişmiştir. Gençlerin eğitiminde kilisenin büyük bir yeri vardır. 14 yaşına
kadar eğitim mecburidir. Kilisenin ve Yahudilerin kontrolünde olan okullar yaygındır. Okullarda
genellikle Flemenkçe ve Fransızca birlikte öğretilir. Çeşitli branşlarda ve birçok şehirde üniversiteler
kurulmuştur.
Spor: Belçika sporun çeşitli dallarında kendini gösteren bir ülkedir. Atletizm, futbol, bisiklet, basketbol
en başarılı sporlarıdır. Bu arada güreş en çok ilgi gören sporlar arasındadır.
Hükumet: Belçika, Meşrutiyetle idare edilen bir krallıktır. Hükumet,1831’de kabul edilen Anayasa
esaslarına göre kurulur. Kral, ordu kuvvetlerinin başıdır. Parlamentonun görüşü doğrultusunda savaş
ve barışı ilan edebilir. Aynı zamanda ünvanları ve genel affı tasdik eder. Parlamento, Senato ve Millet
Meclisinden meydana gelir. Her ikisinin de yetkileri ve gücü eşittir. Seçim mevsimi seçim tarihinden 40
gün önce başlar. 1921 Anayasasında yapılan değişikliğe göre bazı senatörler direkt olarak 4 yıllığına,
kalanı da endirekt olarak seçilirler. Senatoda 175 üye bulunur. Millet Meclisinin 212 üyesi 4 yıllığına
direkt olarak seçilirler.
Şehirleri: Belçika idari bakımdan dokuz ile ayrılmıştır. Şehirler seçimle başa gelen idareciler
tarafından yönetilir. Konseylerin yetkileri sınırlıdır. Eyaletler gibi içişlerinde bağımsız değildir.
Brüksel: Belçika’nın başşehridir. Avrupa’nın merkezlerindendir. Yabancıların ve işçilerin en çok
bulunduğu bir şehirdir. Bu şehir tarihi yerleri ile meşhurdur. NATO ve Avrupa Ekonomik Topluluğunun
idari merkezi Brüksel’dedir.
Anverns: Belçika’nın bir liman şehridir. Gemiler Kuzey Denizinden ve Hollanda kıyılarından gelerek
nehrin geniş deltasından Anverns’e girerler. Burası dünyanın büyük limanlarından birisi olup ülkenin
ticaret merkezidir.
Gandı: Üçüncü büyük şehri ve ikinci büyük limanıdır.
Brugge: Tarihi zenginlikleri bol olan bir şehirdir. Ticaret, turizm gelişmiştir.
Liege: Belçika’nın bir kültür merkezi olup, endüstrinin çok gelişmiş olduğu bir şehirdir.
Ekonomi
Belçika’da toprakların ancak % 50’si tarım için kullanılmaktadır. İş gücünün % 10’unu almasına
rağmen ülke ihtiyacının % 80’i karşılanmaktadır. Kooperatifcilik yaygındır. Buğday, arpa, şekerkamışı,
yulaf, elma, baklagiller, başlıca ürünlerindendir. Çiftlikler küçük, ancak ileri tekniğe sahiptir. Tarımda
traktör sayısı hızla artmaktadır. Belçika’da hayvancılık çok ilerlemiştir. Küçük ve büyük baş hayvanlar
beslenir. Sütten yapılan mamüller oldukça yaygındır. Belçika’da çok zengin kömür yatakları mevcuttur.
Başlıca iki kömür madeni vardır:Birisi Sambre-Meuse’de, diğeri Noorderbekten’dedir.Yıllık çıkarılan
kömür otuz milyon tonun üzerindedir. Tabii gaz ve nükleer enerji gibi yeni enerji kaynakları da
kullanılmaya başlamıştır. Petrol ihtiyacını dışardan ithal ederek karşılamaktadır.
Endüstri: Belçika dünyanın en eski demir ve çelik endüstrilerinden birine sahiptir. Çelik yıllık üretimi
ortalama 11.000.000 tondur ve dünyanın sayılı demir ve çelik ihraç eden ülkelerindendir. Ağır endüstri
fabrikaları, dökümhaneler, çinko, cam fabrikaları ve Gand bölgesinde kimya endüstrisi kurulmuştur.
Kimya sanayi üç ana sektörden ibarettir. Temel kimyasal ürünleri, üretilmiş kimyasal maddeler ve
hassas kimyasal mallardır. Kimyasal malların pekçoğu ihraç edilmektedir. Devlet gelirlerinin toplam %
7’sini teşkil eder.Nüfusun % 40’ı sanayide çalışmaktadır.
Tekstil üretim: Keten bezi, pamuklu dokuma ve jüt gibi dokumacılık çok ileridir.Tekstil sanayi
ürünlerinin çoğu ihraç edilir. İhracat, mamül ve yarı mamül şeklinde yapılır. Brüksel, Brugge önemli
tekstil merkezleridir.
Ulaşım: Belçika ağ gibi örülmüş bir kara ve demiryoluna sahiptir Avrupa kıtasının ilk demiryolu
Belçika’da döşenmiştir. Demiryollarının tamamı elektriklidir ve bütün komşularıyla bağlantılıdır.
Brüksel’de kapasitesi büyük bir hava limanı kurulmuştur. Dünya ülkeleriyle bağlantı Brüksel’den
sağlanır.
Belçika, dışarı, kimyevi maddeler, makina çeşitleri, besin maddesi, meyve, çiçek satar; dışardan petrol,
hammadde ve kimya sanayiinde kullanılan hammaddeler satın alır. İhracatının % 40’ını sanayi ürünleri
teşkil eder. Ticari münasebette bulunduğu ülkeler arasında Benelüx ülkeleri başta, daha sonra
Almanya, Fransa, ABD ve İngiltere gelir.

Yazar Hakkında

Yazılar sayısı : 1625

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

10.710 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Üstüne gidin