Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 6)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

Türklerin ve Çinlilerin 3000 yıllık savaşı

Çin-Türk savaşının tarihsel zemini Son günlerde Doğu Türkistan’da Çinlilerin Uygur Türklerini katletmesiyle ilgili olarak, bu savaşın 1949’da Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal ederek yeni sömürge anlamında Sinciang adını vermesiyle başladığı ileri sürülmektedir. Oysa bu tarihi incelediğimiz zaman görüyoruz ki bu tarih 3000 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu 3000 yıllık sürecin olgularını çözümlediğimizde karşı ...

Devamı

Peçeneklerin Dili ve Erken Tarihi Üzerine Notlar

Dr. Gâbor Vörös 1. Giriş Seçenekler,1 Yunan kaynaklarında genellikle Patzin"koi,2 Rus kaynaklarında PehenÎeg; ve Müslüman yazarlarca v"Ü;,3 olarak adlandırılan, Türk dili konuşan bir halktı. Dilleri üzerinde en önemli bilgi 950 yılında Konstantine Porphyrogenitus'un4 1611 baskısından sonra De Administrando Imperio (bundan böyle DAI olarak anılacaktır)5 olarak bilinegelen eserinde kaydedilmiştir. Bu çalışmad ...

Devamı

Türk Devlet Geleneğine Göre Devlet Adamlarında Bulunması Gereken Asgari Hususiyetler

Yrd. Doç. Dr. Bülent Atalay Bazı roman kahramanları hariç, İbn Sina'nın da belirttiği gibi, insan kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığı için sosyal bir çevrede yaşamak mecburiyetindedir.1 Sosyal bir varlık olan insanın yeryüzünde kendi varlığını hissettirmesi, bunun tespiti yani önem ve değeri tecrübeleriyle orantılı olarak karşımıza çıkar. İnsan, var olduğundan beri tecrübelerini daha da ileriye g ...

Devamı

Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilâtı

Prof. Dr. Salim Koca A. Türklerde Devlet Fikri Dünya medeniyet tarihinde rol oynayan bazı büyük milletler vardır. Bunlardan biri de, hiç şüphesiz Türklerdir. Türkler, dünya medeniyet tarihinde iki hususta başlıca rol oynayarak, dehalarını göstermişlerdir. Bunlardan biri; 1. İlk yurtları Orta Asya'nın son derece elverişsiz iklim ve çevre şartlarının gerektirdiği "atlı-göçebe hayat tarzı"nı gerçekleştirmiş ol ...

Devamı

Eski Türklerde Aile

Prof. Dr. Ali Erkul Sosyal yaşamın vazgeçilmez ortamı olan aile, biçim farklılıkları göstermekle birlikte, tarihin her aşamasında görülmüş ve çeşitli biçimlerde tanımlanmış olmasına rağmen, mahiyet olarak köklü bir değişikliğe uğramamıştır. En ilkel toplumdan en gelişmiş sanayi toplumlarına varıncaya kadar hemen her toplumda, ismi ne olursa olsun aile kurumuna (kurum, birlik, birim, topluluk, zümre, grup ve ...

Devamı

Eski Dönemlerden Anadolu’ya Türk Sosyal Dayanışma Kurumları

Prof. Dr. M. Alemdar Yalçın 1. Giriş Yeni bir çağa girdiğimiz şu yıllar içinde bilim dünyasında, Türk tarihi ile ilgili olarak, birçok yeni bilgi ve araştırmanın ortaya çıkması gerekirken, ne yazık ki geçmişimizi aydınlatmaya değil, aksine bulanıklığın içine sürüklemeye yönelik çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Bu araştırmanın ve yazının ana teması, blokların dağılmasından sonra ikili ilişkilerin daha da ...

Devamı

Orduğ (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri)

Prof. Dr. Emel Esin Miladi 750 civarında kitâbesini taşa vuran Moyuncur Kağan,1 Ordubalık'tan bahsederken, "il örgünü" (il tahtı) ile "il ebi" (il evi) tabirlerini kullanmakta idi. GökTürk ve Uygur metinlerinin2 "orduğ" kelimesine uygun olarak, Kâşgari3 de "ordu" sözünün başlıca manâsını şöyle anlatır!             "Ordu: melik kasabasıdır... yani imâmet (devlet idaresi) beldesi ...

Devamı

VI-IX Yüzyıllarda Kazakistan’daki Şehirler ve Yerleşik Kültür

Prof. Dr. Karl Baipakov Yerleşik ve Göçebe Halklar Arasındaki İlişkiler             Kazak halk kültürünün derin tarihsel kökleri bulunmaktadır. Çeşitli ülkelerden gelip antik Kazakistan topraklarını ziyaret eden seyyahlar; Türkçe, Çin, Arap, Fars ve Yunan dillerinde tarihi ve coğrafi nitelikli eserler bırakmışlardır. Taraz, Talhir, Otrar, Keder, Kulan ve Cemukat gibi orta çağ ş ...

Devamı

İpek Yolu ve İnsanlık Tarihinideki Önemi

Prof. Dr. Boris Ya. Stavisky "Büyük İpek Yolu"... bu kelimenin terkibinden uzak ve uzun yolculukların romantikliği, denizaşırı ülkelerin egzotikliği esiyor. Fakat bunun arkasında herşeyden önce, coğrafyacıların kavgası, kervancıbaşıların ve gözüpek denizcilerin cesareti, tüccarların ve uzakgörüşlü politikacıların akıllı hesabı gizlidir. Ve tabiatıyla, malları Doğudan Batıya ve Batıdan Doğuya uçsuz bucaksız ...

Devamı

İpek Yolunda Kafkaslar

Prof. Dr. Anna A. İerusalimskaya Eski Çağ'ın sonları ve Yeni Çağ'ın başlarından itibaren Çin'i Orta Doğu ve Batılı ülkelerle bağlayan Eski ve Orta Çağın büyük yolu (veya çeşitli güzergahlardan geçen yollar zinciri) yüzyıl önce "İpek (Büyük İpek) Yolu" adını almıştır. 1877 yılında Alman coğrafyacı Karl Fon Richtgofen tarafından ileri sürülen bu ad o dönemden beri kullanılmaya başlanmıştır. Bu söz birleşimind ...

Devamı
Üstüne gidin