Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 51)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar'ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer Eski Arap hesapları, Doğu Anadolu'da gezegenlere adanmış gizemli bir tapınaktan bahsediyor. Modern Soğmata ...

Antik Çağda Gümüş

Antik Çağda Gümüş

Gümüş , takılar, sofra takımları, figürinler, ritüel nesneler ve ticarette veya servet depolamak için kullanılabilecek hacksilver olarak bilinen kaba kesilmiş parçaların yapımında ...

Celayirliler Devleti ne zaman ve nerede kurulmuştur?

Celayirliler Devleti; Moğolların bir kolunun kurduğu devlettir. İlkeniler de denir (1340-1431). Cengiz’in fetihleriyle oymak ve boyların yeni bölgelere yerleştirilmesi sonucu önemli kolları ilhanlılarla birlikte İran ve Irak bölgelerine yerleştiler. Moğolların kurduğu devletin yönetiminde yetki sahibi ve tanınmış Celayirliler vardı. Bağdat’ta kurulan Celayir Devleti’nin kurucusu Emir Hasan’ın baba ve dedele ...

Devamı

CÜcenler

CÜcenler 372 - 556 yılları arasında Orta Asya'da büyük bir devlet kuran Türkler. Cücenler devleti, Kore'den Hazar Denizine kadar uzanan geniş bir alan içinde kurulmuştur. En ünlü hükümdarlar Tulün zamanında Cücenler devleti, en geniş sınırları içinde en parlak zamanını yaşamış; çeşitli iç kargaşalıklar yüzünden 556 tarihinde son bulmuştur. ...

Devamı

TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ VE KURDUKLARI DEVLETLERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ 1 - Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48) 2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469) 3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler) 4 - Akhun İmparatorluğu (370-577) 5 - Göktürk İmparatorluğu (545-681) 6 - Avar İmparatorluğu (550-805) 7 - Hazar İmparatorluğu (650-965) 8 - Uygur Devleti (744-840) 9 - Karahanlılar D ...

Devamı

Göktürk-Cücen Savaşı

Göktürk-Cücen Savaşı, 552-555 yılları arasında Göktürkler ile Cücenler arasındaki bir dizi askeri çatışmadır. Bu savaşlar sonucunda Cücenler tarih sahnesinden çekilirken Göktürk Kağanlığı kurulmuştur. Öncesi Göktürkler 542 yılından sonra aşama aşama güçlenmeye başlamışlardı. Göktürkler, önderleri Bumin Kağan ile 542 yılından beri Batı Wei Devleti’ne akın yapıyorlardı. Batı Wei Devleti’nin rakibi olan Doğu W ...

Devamı

Babürlüler (Babür İmparatorluğu, Gürgâniyye Devleti)

Babürlüler (Babür İmparatorluğu, Gürgâniyye Devleti) Hindistan’da kurulan Müslüman Türk devletlerinden. Timur’un beşinci batından torunu Babür tarafından, 1526’da kurulmuştur. 1483’te Fergana’nın başkenti Ardician’da dünyaya gelen Babür, 1494’te babası Ömer Şeyh Mirza’nın ölümü üzerine, Fergana hükümdarı oldu. Fakat Babür, Özbeklerin büyüyen kuvvetleri karşısında, kendisi için orada sağlam bir yer elde etme ...

Devamı

Altınordu (Altın Ordu) İmparatorluğu (Devleti, Hanlığı)

Cengiz Han'ın 1227'de ölümünden sonra, büyük hanlık makamını Ögedey işgal etti. Onun hâkimiyeti, Türk-Moğol Hakanlığı'nın teşkilâtlandırılması bakımından mühimdir. Bu maksatla kurultaylar toplanmış ve bazı umumî kurallar konulmuş, Cengiz'in "yasa"sı tatbik edilmekle beraber, şehirli ve köylü ahalinin ihtiyacına göre bir idare kurulmuştu. 1235'te devlet işlerini alâkadar eden yeni meseleler münasebetiyle top ...

Devamı

Cirit Nedir

Cirit; Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir Ata sporudur. Türkler bu Atlı oyunu Orta Asya dan günümüze taşımışlardır. 16. yüzyılda bir savaş oyunu olarak kabul edilmişti. 19. yüzyılda Osmanlı ülkesi ve sarayının en büyük gösteri sporu ve oyunu oldu. Cirit aynı zamanda tehlikeli bir oyun olması sebebi ile 1826 yılında II. Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Daha sonraları tekrar popüler bir gösteri oyun ...

Devamı

Batı Trakya Tüklüğü

Batı Trakya Tüklüğü Balkanlardaki Türk Kültürel varlığı şu andaki bilgilerimizin ışığı altında milattan hemen önceki yıllara kadar uzanmaktadır. Bundan önceki dönemlere ait bir takım veriler son zamanlarda ortaya çıkmakla beraber kesin bir değerlendirme yapabilmek için yeterli görülmemektedir. Balkanlardaki Türk kültürel varlığı iki koldan gerçekleşen kitlevi göçler sonucunda oluşmuştur. Kuzeyden Onogur-Bul ...

Devamı
Üstüne gidin