Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 5)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Dünkü selanik ve Türk anıtları -VIII-

ALACA İMARET CAMİİ Alaca İmaret Camii’ne, İshak Paşa -İshakiye Camii de denmekteydi. Geçen sayımızda sözünü ettiğimiz Ayasofya Camii gibi kiliseden çevrilen ve sonra tekrar kilise olan camilerden başka, Selanik’te doğrudan doğruya cami olarak yapılmış birçok mabed de vardır ki, aşağıda belirtileceği gibi bunların arasında sanat değeri çok yüksek olanlar da bulunmaktadır. Bunların bir bölümü tamamen kaybolmu ...

Devamı

Osmanlı Devletinin Doğuşu

Anadolu Türklüğünü yeniden birliğe kavuşturan, yayılmasını ve güçlenmesini sağlayan Osmanlıların ortaya çıkışı meselesi, Batı Anadolu'nun uç bölgesinde yeni bir Türkiye'nin doğuşu ile sıkı sıkıya bağlıdır. Osmanlı hanedanının mensup bulunduğu, Oğuzlar'ın sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı boyu, dokuzuncu yüzyıldan itibaren, Selçuklular'la beraber Ceyhun nehrini geçerek İran'a geldi. Rivayetlere göre, Horasan ...

Devamı

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

Oğuz Türklerinin Üçoklu Kınık boyuna mensup Selçuklu hükümdar ailesinden Süleyman Şah tarafından, Anadolu'da kurulmuştur. Malazgirt Zaferi'yle, Anadolu kapılarını Türklere açan Sultan Muhammed Alparslan, bu savaşa katılan kumandan ve Türkmen reislerine, Anadolu'yu Türkleştirme ve İslamlaştırma görevini verdi. Bunlardan, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabgu'nun torunu olup, Anadolu'daki ...

Devamı

Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu

Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. Onuncu yüzyılın sonu ile onbirinci yüzyılın başlarında İslam'ı kabul ettiler. Selçuklular; Çin'den, Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, Kuzeybatı Afrika, Hicaz ve Yemen'den Rusya içlerine kadar yayılan hakimiyetin, muazzam bir kültür v ...

Devamı

Karadeniz’in Kuzeyinden Avrupa’ya Yapılan Türk Göçlerinin Sonuçları

Avrupa Hunları, Bulgar, Avar, Macar, Peçenek, Kuman ve Uz Türklerinin Avrupa'ya yaptığı göçler olumlu sonuçlar getirmedi. Bu Türkler Avrupa'daki diğer halklar arasında silinip gittiler. SEBEPLER: 1)- Hırıstiyanlık dinine girmeleri, onları Türklük özelliklerinden ayırdı. 2)- Anayurttan gelen göçlerle beslenemediler, bu yüzden kalabalık Slav toplulukları içinde milli benliklerini kaybederek eridiler. NOT:Türk ...

Devamı

Türk Kültürünün çevre Kültürlerle Münasebetleri

1)- Türklerin Çin Kültürüne Katkıları: a)- Askerlik alanında b)- Devlet Teşkilatında c)- At kültüründe(Atı evcilleştirmede) d)- Gök Tanrı inancıyla... Çinlileri etkilemişlerdir. 2)- Çinlilerin Türkleri Etkilediği Alanlar: a)- Tarım ve yerleşik kültür b)- Felsefe( Taoizm, Konfiçyüs ve Budizm) c)- Giyim ... konularında Çinliler Türkleri etkilemişlerdir. 3)- Türklerin Moğol Kültürüne Katkıları: Askerlik alanın ...

Devamı

İlk Türk Devletlerinde Yazi, Dil ve Edebiyat

YAZI, DİL VE EDEBİYAT Türk Dili ve Yazısı Türkçe, Ural-Altay dilleri ailesindendir, Türk yazısının ilk örneğine VIII. yüzyıl başlarından itibaren Orhun Yazıtları'nda rastlanılmaktadır. ( Bu yazıtlarda görülen Türkçe gelişmiş bir dildir.) Türk dili, XIII. yüzyıl boyunca, çeşitli alfabelerle ifade alanı buldu. Bunların en eskisi ve Türklere özgü olanı Göktürk, ikincisi ise Uygur alfabesidir. Bunun dışında Tür ...

Devamı

Anadolu’nun Türkleşmesi

ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİ Anadolu'nun fethi sonuçları itibariyle, Türk tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. Bu fetih ile, Batı Türklüğü yeni ve ebedî bir vatana kavuşmuş ve bu vatan toprakları üzerinde Anadolu Selçukluları, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkler Anadolu'ya 4.ncü yüzyıldan başlayarak fasılalarla 11.nci yüzyıla kadar sürecek akınlarda bulunmuşlardı. Ancak, 1071 Ma ...

Devamı

anadolu selçuklu uygarlığı kültür ve uygarlığı

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ’NİN KÜLTÜR VE UYGARLIĞI 1.Devlet Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti’nin başında, sultan adı verilen bir hükümdar bulunurdu.Devlet ve ülke, hükümdar soyunun ortak malı sayılırdı.Sultan ölünce, onun ailesinden biri devletin başına geçerdi. Sultanın önemli görevleri ve sorumlulukları vardı.Sultan , devleti en iyi şekilde yönetir,halkın mutluluğu için çalışırdı.Sultandan sonra en yetkili ...

Devamı

Cengiz-nâme nedir

Cengiz-nâme Ortaasya'da yaşayan Türk boyları arasında XIII. yüzyılda doğup gelişmiştir. Cengiz nâme Moğol hükümdarı Cengiz'in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak Cengiz'in oğulları tarafından idare edilen Türkler tarafından meydana getirilmiştir. Orta Asya'da yaşayan Türkler özellikle de Başkurd, Kazak ve Kırgız Türkleri, Cengiz destanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır. Cengiz-nâme'de ...

Devamı
Üstüne gidin