Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 5)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse h ...

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değ ...

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek y ...

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryo ...

8000 Yıllık İran Hanedanları ve  Hükümdarları Ahreeman X

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkı ...

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması ama ...

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anado ...

İpek Yolu ve İnsanlık Tarihinideki Önemi

Prof. Dr. Boris Ya. Stavisky "Büyük İpek Yolu"... bu kelimenin terkibinden uzak ve uzun yolculukların romantikliği, denizaşırı ülkelerin egzotikliği esiyor. Fakat bunun arkasında herşeyden önce, coğrafyacıların kavgası, kervancıbaşıların ve gözüpek denizcilerin cesareti, tüccarların ve uzakgörüşlü politikacıların akıllı hesabı gizlidir. Ve tabiatıyla, malları Doğudan Batıya ve Batıdan Doğuya uçsuz bucaksız ...

Devamı

İpek Yolunda Kafkaslar

Prof. Dr. Anna A. İerusalimskaya Eski Çağ'ın sonları ve Yeni Çağ'ın başlarından itibaren Çin'i Orta Doğu ve Batılı ülkelerle bağlayan Eski ve Orta Çağın büyük yolu (veya çeşitli güzergahlardan geçen yollar zinciri) yüzyıl önce "İpek (Büyük İpek) Yolu" adını almıştır. 1877 yılında Alman coğrafyacı Karl Fon Richtgofen tarafından ileri sürülen bu ad o dönemden beri kullanılmaya başlanmıştır. Bu söz birleşimind ...

Devamı

III-X. Yüzyıllarda Doğu Türkistan’da Dokumacılık

Prof. Dr. David Gudiashvili İpekçilik ve ipek dokumacılığı Doğu Türkistan'ın vahalarında zanaat alanındaki üretimde önemli bir yer tutmaktadır. M.S. birinci yüzyılda Doğu Türkistan vahalarından Çin'in ham ipek ve ipekli kumaşlarının ticaret yolları geçmekteydi, yani bu yollar Çin'i "Batı ülkeleri" ile birleştiren Asya'nın en önemli ticari yollarıydı. İpek dokumacılığı Doğu Türkistan'da Avrupa'dan ve hatta İ ...

Devamı

Eski Türklerde Din ve Düşünce

Prof. Dr. Harun Güngör Türk din tarihinin metodik incelenmesinde G. Mensching ve J. VVach'ın birbirine çok yakın terimlerle ifade ettikleri ve bizim açımızdan da büyük önem taşıyan ikili din tasnifini dikkate almak gerekmektedir. Mensching dinleri "Millî Dinler" ve "Evrensel Dinler" diye ikiye ayırırken, J, Wach "Tabiî dinî gruplar" ve "Spesifik dinî gruplar" şeklinde bir ayırıma gitmektedir. Sözü edilen bu ...

Devamı

Türklerde Ahlâk

Ziya Gökalp 1. Türklerde Ahlâk Büyük milletlerden her biri, medeniyetin hususi bir sahasında, en yüksek noktaya çıkmıştır. Eski Yunanlılar estekte, Romalılar hukukta, Yahudilerle Araplar dinde, Fransızlar edebiyatta, AngloSaksonlar iktisatta, Almanlar musiki ile felsefede, Türkler de ahlakta birinciliği kazanmışlardır. Türk tarihi, baştan başa, ahlaki faziletlerin sergisidir. Türklerin mağlup milletlere ve ...

Devamı

Eski Türk Dini

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu Din bir inançtır, fakat her inanç din değildir. İkisinin arasındaki fark kutsallık kavramında belirir. Dinî inançlarda varlıklar hakkında kutsal olan ve olmayan (meselâ İslâmlıkta haram, helâl) diye ayırım yapılmıştır. Kutsal olanlara dokunmak, karşı gelmek yasaklanmıştır. Tâzim etmek saygılı davranmak suretiyle onları memnun etmeğe çalışmak lâzımdır. Din dışı suçların türlü ceza ...

Devamı

Eski Türklerde Gizli Tabiat Kuvvetlerine İnanma (İye İnancı)

Doç. Dr. Celâl B. Memmedov Eski Türklerin dini inanışlarının esasını GökTanrı inanışı, atalar kültü ile birlikte tabiat kuvvetlerine inanç oluştururdu. Eski Türkler, tabiatta gizli kuvvetlerin olduğuna inanırlardı.1 Onlar kainatı ruhlarla dolu bir alem kabul ederlerdi. [caption id="attachment_4156" align="alignleft" width="750"] Altay Dağları[/caption] VI. yüzyıl tarihçisi Menandosr, Türklerden bahsederken ...

Devamı

Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri

Doç. Dr. Nezaket Hüseyn Kızı Animist görüşlü eski Türkler, mevcut olan doğa olaylarını idrak etme iktidarında olmadıklarından, onlar hakkında çeşitli rivayet ve efsaneler üretmişlerdir. Efsane ve destanlarda tabii varlıkların mitik unsurlar halinde tasvir edilmeleri, bizzat dünyayı bu şekilde idrak etmenin sonucudur. [caption id="attachment_4156" align="alignleft" width="750"] Altay Dağları[/caption] Mitik ...

Devamı

Gök Tanrı İnancı

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kocasavaş Türkler hayat tarzlarına bağlı olarak tarihî süreç içinde muhtelif dinî inançlar içinde yaşayışlarını sürdürmüşlerdir. Bilinen en eski inanç sistemlerinden biri de Gök Tanrı inancıdır. İ. Kafesoğlu'na göre, bozkır Türk topluluğunun asıl dini bu idi. Eski Çağlarda başka hiçbir kavim ile iştiraki olmayan bu inanç sisteminde Tengri "Tanrı" en yüksek varlık olarak itikadın merkezi ...

Devamı

Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan Dinlerin mukayeseli tarihinin başlangıcı, materyalist ve pozitivist propagandanın doruk noktasına çıktığı XIX. yüzyılın ortalarına doğru dayanmaktadır. Çünkü Auguste Comte "pozitivist ilmihalini" 1852'de ve "pozitiv politika sistemi"ni de 1855 ile 1858 arasında neşretmiştir.1 Bu iki önemli eseri Ludwing Buchner'in "Kuvvet ve Malzeme", Max Müller'in "Mukayeseli Mitoloji Deneme ...

Devamı
Üstüne gidin