Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 4)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Tatarlarda Nevruz

İDİL-URAL TATARLARINDA NEVRUZ BAYRAMLARI İlbaris NADİROF * Türkiye Türkçe'sine Aktaranlar: Alsu KAMALİEVA - Mustafa KALKAN* * Tataristan İlimler Akademisi’nin Dil, Edebiyat ve Tarih Enstitüsü’nde Tatar halk edebiyatının kaynaklarını toplama ve ilmî araştırmaların öğretilmesi ile meşgul olan folklor âlimleri, 1970 - 1980 yıllarından sonra Tatar halk eserlerinin 13 ciltlik bölümünü hazırlayıp bütün dünyaya du ...

Devamı

Türk Boyları – Tatarlar

Türk Boyları - Tatarlar Türkistan’ın doğusundan, Cengiz İmparatorluğu zamanında Kırım ve Anadolu’ya yayılan bir kavim. Muhtelif zamanlarda, muhtelif mânâlarda kullanılan Tatar kelimesi, daha ziyade Moğolları ve Türkleri ifade etmiştir. Tatar kelimesine, ilk olarak Orhun Kitabeleri'nde, İstemi Han'ın bir merasimine gelenler listesinde rastlanmaktadır. Aynı şekilde Kültigin ve Bilge Kağan kitabelerinde de Tat ...

Devamı

Türk boyu Varsak Boyu (Varsaklar)

Oğuzlar'ın Üçok koluna bağlı bir Türk Boyu. Ulaş, Elvanlı ve Kusun gibi obalara ayrılırlardı. On üçüncü asırda, Anadolu’ya gelerek, Tarsus-Mersin civarındaki dağlık araziye yerleştiler. Osmanlı-Karamanlı mücadelesinde, Karamanoğulları tarafında yer aldılar. Memlûklar'la da komşu olduklarından, zaman zaman Karamanlılara karşı da tavır aldılar. Varsakların bir kısmı, Çelebi Sultan Mehmed zamanında, Osmanlı id ...

Devamı

Türk Boyları – Yakutlar

Türk Boyları - Yakutlar Yakutlar Sibirya’nın kuzeydoğusunda yaşayan bir Türk boyu. Sahalar adıyla da bilinen Yakutların, Gulıganlarla (Kurıkanlar) Tunguzların karışmasından meydana geldiği tahmin edilmektedir. Kurıkanların, 7. yüzyılda Çin sarayına hediyeler verdikleri, Göktürk Devleti'ni ikinci defa kuran İlteriş Kağan'a karşı çıktıkları bilinmektedir. Yakutlar, 10. yüzyıldan sonra, Moğol istilaları yüzünd ...

Devamı

Türk Boyları – Yüe-çiler

Türk Boyları - Yüe-çiler  Eski Türk kavimlerinden. Çince kaynaklarda “Yüeh-ch’ih” olarak geçer. Yüe-çilere, tarihî kayıtlarda, ilk defa M.Ö. 3. yüzyılda rastlanır. Çin’in kuzeyine hakimdiler. Anayurtları, Orta Asya’da Tanrı Dağları ile Kan-su havalisiydi. Büyük ve Küçük Yüe-çiler olmak üzere ikiye ayrılırlardı. M.Ö. 3. yüzyılda Çin’in Şansi ve Kan-su eyaletlerinde, kuvvetli bir devlet kurdular. Çinlilerle s ...

Devamı

Türk Boyları – Yörükler

Türk Boyları - Yörükler Yörükler Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine verilen ad. Bunlara, Türkmenler adı da verilir. “Cesur, muhârip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam” gibi mânâları ifade eden “Yörük” kelimesi yerine, “yürük” kelimesi de kullanılır. Umumî olarak konar-göçer hayat yaşay ...

Devamı

İslâmiyet ve Türkler

Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri: Türkler İslâmiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır: 1-Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı. ...

Devamı

Türklerin Anayurdu ve Prototürkler

Türklerin Anayurdu ve Prototürkler Türklerin Ana Yurdu Türklerin Tarih sahnesine ilk çıktıkları bölge, yani Türklerin ana yurdu üzerine çeşitli görüşler vardır. Maddî kültür unsurları, dil hususiyetleri ya da tarihî realite bakımından konuyu değerlendiren bilim adamları, Orta Asya'daki çeşitli kültür çevrelerini Türklerin ana yurdu olarak kabul ederler. Esas itibariyle, bu yöndeki ilk çalışmalar batılı bili ...

Devamı

Lozan Sonrası Suriye Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri

Lozan Sonrası Suriye Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri Meşkure Yılmaz BÖRKLÜ(*) 1. Suriye Türklerinin Kısa Tarihçesi Suriye, Asya’da Müslüman bir Arap ülkesi olarak tanımlanıyor. Bu ülkede Müslümanların - ve hatta insanların - yaşama hakkına ne kadar sahip olduğunu tartışmak yalnış olmaz. Ortadoğu’da bulunan Suriye bu coğrafyada yer alan pek çok ülke gibi çok dinin (mezhebin), ırkın, dilin bulunduğu d ...

Devamı

Türkistan\’dan Osmanlı Devletine

Oğuzların Kaya boyu, Batıya doğru hareket etmeden önce Balkaş gölünün Batı tarafında yaşamaktaydı. Osman Bey idare ettiği bu boy 1070 tarihinde Anadolu’nun Van-Gölü bölgesinin Kuzey-Batı topraklarına yerleşir. Seyhan(=Sirderya) nehrinin Aral-Gölüne yakın bir bölgede Oğuzların Kınık boyu yaşamaktaydı, Oğuz harbi birliğinin komutanı(Su-Başı) Selçuk beyin yönetiminde bu boy, 903`de Oğuzların başkenti Yenikent ...

Devamı
Üstüne gidin