Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 36)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse h ...

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değ ...

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek y ...

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryo ...

8000 Yıllık İran Hanedanları ve  Hükümdarları Ahreeman X

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkı ...

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması ama ...

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anado ...

Başkurt Türkleri

BaŞkurt Ural dağlarında ve bu dağ sıralarında yaşayan Türklere verilen ad. Ülkeye Başkurdistan denir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden biridir. Merkezi Ufa şehridir. Nüfusu yaklaşık olarak 3 milyondur. Bu nüfusun yarısına yakınını Türkler meydana getirir. xxxxxx Moğol saldırısı devrinde Cuci Han'a kendi istekleri ile boyun eğmişler, X. yüzyılda Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Uzun yıllar Çarlık hükümetin ...

Devamı

CABER KALESi (Türk Mezarı)

CABER KALESi (Türk Mezarı) Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına 100 kilometre kadar uzaklıkta eski bir kale harabesi. Osmanlı tarihçilerine göre Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Beyin büyük babası Süleyman Şahın, Fırat nehrini geçerken boğulduktan sonra gömüldüğü yerdir. Abdülhamit II. zamanında burada Süleyman Şaha ait olduğu söylenen türbe yeniden yapılmış, İkinci Dünya Savaşından sonra Suriyenin ...

Devamı

Celayirliler Devleti ne zaman ve nerede kurulmuştur?

Celayirliler Devleti; Moğolların bir kolunun kurduğu devlettir. İlkeniler de denir (1340-1431). Cengiz’in fetihleriyle oymak ve boyların yeni bölgelere yerleştirilmesi sonucu önemli kolları ilhanlılarla birlikte İran ve Irak bölgelerine yerleştiler. Moğolların kurduğu devletin yönetiminde yetki sahibi ve tanınmış Celayirliler vardı. Bağdat’ta kurulan Celayir Devleti’nin kurucusu Emir Hasan’ın baba ve dedele ...

Devamı

CÜcenler

CÜcenler 372 - 556 yılları arasında Orta Asya'da büyük bir devlet kuran Türkler. Cücenler devleti, Kore'den Hazar Denizine kadar uzanan geniş bir alan içinde kurulmuştur. En ünlü hükümdarlar Tulün zamanında Cücenler devleti, en geniş sınırları içinde en parlak zamanını yaşamış; çeşitli iç kargaşalıklar yüzünden 556 tarihinde son bulmuştur. ...

Devamı

TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ VE KURDUKLARI DEVLETLERİ

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ 1 - Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48) 2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469) 3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler) 4 - Akhun İmparatorluğu (370-577) 5 - Göktürk İmparatorluğu (545-681) 6 - Avar İmparatorluğu (550-805) 7 - Hazar İmparatorluğu (650-965) 8 - Uygur Devleti (744-840) 9 - Karahanlılar D ...

Devamı

Göktürk-Cücen Savaşı

Göktürk-Cücen Savaşı, 552-555 yılları arasında Göktürkler ile Cücenler arasındaki bir dizi askeri çatışmadır. Bu savaşlar sonucunda Cücenler tarih sahnesinden çekilirken Göktürk Kağanlığı kurulmuştur. Öncesi Göktürkler 542 yılından sonra aşama aşama güçlenmeye başlamışlardı. Göktürkler, önderleri Bumin Kağan ile 542 yılından beri Batı Wei Devleti’ne akın yapıyorlardı. Batı Wei Devleti’nin rakibi olan Doğu W ...

Devamı

Babürlüler (Babür İmparatorluğu, Gürgâniyye Devleti)

Babürlüler (Babür İmparatorluğu, Gürgâniyye Devleti) Hindistan’da kurulan Müslüman Türk devletlerinden. Timur’un beşinci batından torunu Babür tarafından, 1526’da kurulmuştur. 1483’te Fergana’nın başkenti Ardician’da dünyaya gelen Babür, 1494’te babası Ömer Şeyh Mirza’nın ölümü üzerine, Fergana hükümdarı oldu. Fakat Babür, Özbeklerin büyüyen kuvvetleri karşısında, kendisi için orada sağlam bir yer elde etme ...

Devamı

Altınordu (Altın Ordu) İmparatorluğu (Devleti, Hanlığı)

Cengiz Han'ın 1227'de ölümünden sonra, büyük hanlık makamını Ögedey işgal etti. Onun hâkimiyeti, Türk-Moğol Hakanlığı'nın teşkilâtlandırılması bakımından mühimdir. Bu maksatla kurultaylar toplanmış ve bazı umumî kurallar konulmuş, Cengiz'in "yasa"sı tatbik edilmekle beraber, şehirli ve köylü ahalinin ihtiyacına göre bir idare kurulmuştu. 1235'te devlet işlerini alâkadar eden yeni meseleler münasebetiyle top ...

Devamı

Cirit Nedir

Cirit; Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir Ata sporudur. Türkler bu Atlı oyunu Orta Asya dan günümüze taşımışlardır. 16. yüzyılda bir savaş oyunu olarak kabul edilmişti. 19. yüzyılda Osmanlı ülkesi ve sarayının en büyük gösteri sporu ve oyunu oldu. Cirit aynı zamanda tehlikeli bir oyun olması sebebi ile 1826 yılında II. Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Daha sonraları tekrar popüler bir gösteri oyun ...

Devamı

Batı Trakya Tüklüğü

Batı Trakya Tüklüğü Balkanlardaki Türk Kültürel varlığı şu andaki bilgilerimizin ışığı altında milattan hemen önceki yıllara kadar uzanmaktadır. Bundan önceki dönemlere ait bir takım veriler son zamanlarda ortaya çıkmakla beraber kesin bir değerlendirme yapabilmek için yeterli görülmemektedir. Balkanlardaki Türk kültürel varlığı iki koldan gerçekleşen kitlevi göçler sonucunda oluşmuştur. Kuzeyden Onogur-Bul ...

Devamı
Üstüne gidin