Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 33)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Tanrıça Sarasvati

Tanrıça Sarasvati

[caption id="attachment_5775" align="alignleft" width="337"] “Tanrıça Saraswati”[/caption] “Sarasvati'nin temaları öğrenme, bilgelik ve iletişimdir. Sembolleri beyaz çiçekler (özel ...

Lahmu Tüylü Bir Apkallu Değildir

Lahmu Tüylü Bir Apkallu Değildir

“Babil'deki bilimsel ve dini metinler, yerel ve ulusal panteonların üyeleri olan üç binin üzerinde tanrı ve iblisin ismini ortaya koyuyor. Hepsi olmasa da çoğu kült veya sihirde ro ...

Pers siyasi tarihi mö.559-330

Pers siyasi tarihi mö.559-330

GİRİŞ Ele aldığımız Pers siyasi tarihi, Ön Asya tarihi içerisinde önemli bir dönemi kapsamaktadır. Anadolu coğrafyasında iki yüz yıldan daha uzun süre hâkimiyet kurmuş olan Persler ...

Osmanlı Devleti’nde Taşra İdaresi ve Vilâyet Yönetimi

Osmanlı Devleti’nde Taşra İdaresi ve Vilâyet Yönetimi

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Taşra İdaresi ve Vilâyet Yönetimi / Mutullah Sungur Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihi, bir bakıma idarî reformlardan oluşan ve Osmanlı tarihinin p ...

Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı Yönetimi

Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı Yönetimi

XIX. Yüzyıldaki Bazı Doğal Afetler ve Osmanlı Yönetimi / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yavuz Erler En geniş kapsamıyla afet, insanlara zarar veren olaylardır. Biraz daha dar kapsamlı olarak ...

Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri

Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri

Doç. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Devirde Mahkemeler Eski hukukumuzda monarşiyle yönetilen devletlerin hepsinde olduğu gibi, yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları, adı ne olursa olsun ( ...

Mecelle Örneğinde Türklerin İslâm Özel Hukukuna Katkıları

Mecelle Örneğinde Türklerin İslâm Özel Hukukuna Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı Mecelle, Osmanlı Devleti'nde 1868-1876 yılları arasında kitaplar halinde hazırlanarak yürürlüğe girmiş olan İslâm özel hukukunun bir kısmını tedvin eden ...

Türk Sanatında At

Türk Sanatında At / Prof. Dr. Emel Esin Türkler, Asya Hunları gibi göçebe Orta Asya halkları soyundan gelirler ve tarih sahnesinde at yetiştirici özellikleriyle yer alırlar.1 Çinliler Türklerden söz ederken, "Hayatları atlarına bağlıdır" derler. Eski Türkçe metinlerde ve Çin ve Arap kaynaklarında, Türklerin, antik çağlarda at yetiştiriciliği ile uğraştıkları ve yetiştirdikleri atları komşu ülkelere satarak ...

Devamı

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerde Taç Geleneği

Orta Asya'dan Anadolu'ya Türklerde Taç Geleneği / Doç. Dr. Zühre İndirkaş İnsan, ilk çağlardan bu yana geçirdiği tüm evrimsel aşamalarda toplumsal konumunu, siyasal ve ekonomik gücünü göstermek için erk ve gücü belirten semboller geliştirmiştir. Tarihsel süreç içinde tüm toplumlarda bu anlamda belli göstergeler vardır. Kişiye özel giysiler, asalar, başlıklar, bu çeşit eşyalar arasında yer alır. Bu bağlamda ...

Devamı

Türk Drama Geleneği

Türk Drama Geleneği / Yrd. Doç. Dr. Abdullah Şengül İlk insanların düşüncelerini ifade edebilmede, boğazlarından çıkan gelişi güzel seslerin ve birtakım işaretlerin yardımıyla anlaşmaya çalıştığını düşünmek yanlış olmaz kanaatindeyiz. Bu düşünceyi esas alırsak, ilk insanlar, hareketi sözden önce kullanmaya başladılar diyebiliriz. Yani sözün yerinde dram vardır. Dram, bir olayı iş ve hareket yoluyla anlatmak ...

Devamı

Eski Türk çocuk oyunlarında Tepük ve yaşayan varyantları

Modern sporların büyük ölçüde, farklı formlarda topların kullanıldığı oyunlardan oluşması nedensiz değildir. Bir araç yardımıyla uygulanan sportif aktivitelerin en eskilerinden biri olan top oyunlarının,[1] Akdeniz ve Çin kültür çevrelerinde belgelenebilmiş ilk formları, M.Ö. 3. bin ilâ 2. bin arasında tarihlendirilmektedir.[2] Tarihi süreç içerisinde, ilgili devrin ve toplumun materyalteknik imkânları ve s ...

Devamı

Eski Türklerde ve Kırım’da Semboller

Eski Türklerde ve Kırım'da Semboller / Prof. Dr. M. Metin Karaörs Türkiye Eski Türklerde Renk Sembolleri Güneşin doğuşu sırasında doğu, sarı renkli olarak görüldüğü için sarı renk, Türklerin doğu ile ilgili sembolü olmuştur. Kırım Türklerinin eski sembolleri bir gelenek hâlinde tarihî geçmişe sahiptir. Kırım Türklerinin Türk toplulukları içinde bir aile olarak yaşadıklarını kabul etmeliyiz. Yeryüzünde yaşay ...

Devamı

Türk Kültüründe Hayvan ve Bitki Motifinin Seyri

Türk Kültüründe Hayvan ve Bitki Motifinin Seyri / Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çetindağ Ziya Gökalp, kültürü "Bir milletin dinî, ahlakî, hukukî, muakalavî (intelectual), bediî (estetique), lisanî, iktisadî, fennî, hayatlarının ahenkli mecmuasıdır." şeklinde tarif eder. Gökalp'a göre kültür, milletleri "kendi" kılan ve onları diğer milletlerden ayıran bir olgudur. Kültürler de insanlar gibi doğar, büyür, gelişir ve t ...

Devamı

Sanat Malzemelerine Göre Orta Asyalı Türklerin Giyimleri

Sanat Malzemelerine Göre Orta Asyalı Türklerin Giyimleri / Dr. Gleb V. Kubarev Belli bir bölgede şu veya bu tarihi dönemde var olmuş giyim gibi özel bir maddi kültür dalının incelenmesi ve yeniden yapımı, değişik kaynakların karmaşık kullanımını gerektirir: Temsiller-antropomorfik kaya imleri, grafitler, duvar resimleri, giyim malzemesi, yazılı ve etnografik veri. Geleneksel olarak cüppe göçebe giyiminin te ...

Devamı

Rumî Motifinin İlk Öncüleri kimler

Rumî Motifinin İlk Öncüleri / Dr. Hatice Aksu Süsleme insanlık tarihinin herhangi bir noktasında ve kültür çevresinde görülebilmektedir. İlk çağlardan itibaren topluluklar halinde yaşayan insanların temel eğilimlerinden biri olan süsleme, mağara duvarlarında veya kayalar üzerinde görülmeye başlar, çiziliş amaçları ne olursa olsun, bu tutum insanların sosyal ihtiyaçlarından biri olarak görülmektedir. İnsan t ...

Devamı

Belek (balak)bey kimdir

Haçlılara karşı büyük zaferler kazanan Artuklu emiri. İsmi, Belek bin Behram bin Artuk olup, lakabı Nuruddevle’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Amcası İlgazi, Artukluların Mardin; diğer amcası Sökmen ise Hısn-Keyfa kolunun beyiydi. Sökmen Bey, Haçlılara karşı gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Selçuklu Sultanı Tutuş tarafından kendilerine verilen Surve şehrini yeğeni Belek’e verdi.   Ancak 1098 sene ...

Devamı

Dünyanın Bilinen İlk Halısı , Türklerin Pazırık Halısı

Pazırık(Pazyryk) : Yerel Telengit dilinde ''Ölüler Vadisi'' anlamına gelir ve denizden 1.600 metre yükseklikteki İç Asya'nın Altay Bölgesi'ndedir. Bu vadiden kurgan adı verilen çok sayıda mezar çıkarılmıştır. İlk olarak 1929 yılında çıkarılan bu mezarlardan yedisi 1940 yılında açılmıştır. Bu kurganlardan 5 tanesi özel ve diğerlerinden büyük yapıdadır. Bu kurganlar MÖ.5 yy'a tarihlendirilmiştir.             ...

Devamı
Üstüne gidin