Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi (Sayfa 2)

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Irak Selçukluları (Irak Selçuklu Devleti)

Selçuklu topraklarının batı kısmında kurulan hanedan. Sultan Muhammed Tapar’ın 1118 senesinde vefatıyla meydana gelen iç hadiseler neticesinde, Sencer ile Mahmud arasında 11 Ağustos 1119 tarihinde yapılan Sâve Savaşından sonra, Büyük Selçuklu Devleti'nin başına Sencer geçti. Sultan Sencer, yeğeni Mahmud bin Muhammed’e ise Hemedan, Kirmanşah ve İsfahan dahil olmak üzere Batı İran ile Irak topraklarının idare ...

Devamı

Kirman Selçukluları

Kirman Selçukluları Sultan Alparslan’ın kardeşi Kara Arslan Kavurd Bey tarafından, Kirman’da kurulan devlet. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasında önemi büyük olan Dandanakan Savaşı kazanıldıktan sonra Merv’de toplanan Selçuklu büyükleri, o zamana kadar ele geçirilmiş ve geçirilecek toprakların idaresini, hanedan üyeleri arasında paylaştırdılar. Bu paylaştırma sırasında, Tabes vilayeti ile Kirman bölgesi ...

Devamı

Türgiş Devleti (Türgişler)

Adlarının “Türk+ş” şeklinde gelişmiş olduğu bildirilen Türgişler, Talas - Çu - İli - Isık Göl sahasında oturuyor ve Batı Göktürkler'in (On-Oklar) To-lu kolunun bir kısmını teşkil ediyorlardı. Çin kaynaklarında, ilk defa 651 hadiseleri ile ilgili olarak zikredilen Türgişler (To-ki-şi), şüphesiz Göktürk Hakanlığı'nın kuruluşundan önceki devirlerden beri burada bulunuyorlardı, zira İstemi Kağan, 552’de Türgişl ...

Devamı

Kimekler (Kimek Devleti)

Ortaçağ'da Türk Anayurdu'nun batı kesiminde yaşayan Kimekler (Kimegler), eski ve büyük bir Türk ulusudur. VIII. yüzyıl ortalarından, XI. yüzyıl ortalarına değin süren bir devlet de kurmuşlardı. Kimekler'in yaşamış olduğu bölgenin yerli tarih kaynakları, son derece kıttır. Orada yürütülen arkeoloji araştırmaları, pek yetersiz bulunduğu gibi, yazılı tarih kaynakları da henüz ele geçmediğinden, Kimek ülkesinin ...

Devamı

Tabgaç Devleti (Tabgaçlar)

IV. yüzyıl sonlarına doğru, Kuzey Çin’de, kudretli bir siyasî teşekkül meydana getiren, Çinliler’in T’o-ba dedikleri topluluğu, Türkler, “Tabgaç” diye anmışlardır. Orhun kitabelerinde sık sık adı geçen ve Göktürk yolu ile Bizans kaynaklarına da intikal eden Taugast ( = Tabgaç) kelimesi, “Çin” manasına da alınmıştır. Çünkü Göktürkler’in ilk zamanlarında, Türklerce “büyük” tanınan bu sülale, Çin’de hüküm sürm ...

Devamı

Türkiye Selçuklularında Müslim-Gayr-i Müslim İlişkilerinin Kültürel Boyutu

Türkiye Selçukluları devrinde, özellikle XIII. Yüzyıl Anadolu'sunda İslâm-Türk medeniyetinin çok yüksek bir seviyeye eriştiği görülmektedir. Her tarafta medreselerin yaygınlaşması ve öğrencilerinin gün geçtikçe sayılarının artmasına ve özellikle de Moğol istilâsı sonucu tasavvufun gelişmesi yanında zaviyelerin açılması da şeyh ve müridlerinin çoğalmasına imkân hazırlamıştır. Bu durum Anadolu'nun türkleşmesi ...

Devamı

Türkiye Selçuklulari Zamaninda Müslümanlarla Gayri Müslimlerin İlişkileri

1. Müslüman-Türkler'le Gayr-i Müslimlerin Birarada Yaşadıkları Bellibaşlı Şehirler Bilindiği gibi XI.yüzyılın son çeyreğinde Müslüman-Türk nüfûsunu, giderek yoğunlaşan bir oranda alan Anadolu şehir ve diğer yerleşim yerleri bölge olarak farklılık arz etmektedirler. Haçlı seferleri öncesinde Anadolu'nun batı sahillerine kadar Türk yerleşimi genişlediyse de I. Haçlı seferinden sonra, bu yerleşim alanı orta An ...

Devamı

Türkiye Selçuklulari’nda Bir Arada Yaşama Tecrübesi

-Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri- 1. Selçuklular'dan Önce Anadolu 1071 yılına gelinceye kadar Anadolu'nun doğu sınırları müslümanlarla Bizans arasında zaman zaman el değiştiren bölgeler olagelmiştir. Özellikle Tarsus-Malatya doğrultusunda çizilecek bir hattın Kuzey ve Güney'i büyük ölçüde devamlı mücadele sâhâsı olan bir bölge idi. Müslüman Araplarla hıristiyan Bizanslılar arasında sürüp giden mücadeleler b ...

Devamı

Türk Boyları – Avşarlar (Afşarlar)

Türk Boyları - Avşarlar (Afşarlar) On birinci yüzyıldan itibaren, mühim roller oynamak suretiyle, adlarını zamanımıza kadar yaşatmış Oğuz boyu. Bozokların Yıldızhanoğulları kolundandırlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan önce, diğer Oğuz boyları ile beraber, Kıpçak çölünde yaşarlardı. 1135-1136 yıllarında, reisleri Arslanoğlu Yakub Bey kumandasında gelerek Huzistan’a yerleştiler. Yakub’dan sonra Afş ...

Devamı

Türk Boyları – Balkarlar

Kuzey Kafkasya'daki Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyetinde yaşayan Türk boyu. Taulular (Dağlılar) veya Malkarlar diye de tanınırlar. Balkarların menşei hakkında, değişik görüşler vardır. Bazı araştırmacılar, Balkar adının Bulgar'dan kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Ekseri araştırmacılara göre ise uzun müddet göçebe bir hayat süren ve Karaçaylılarla birlikte yaşayan Balkarlar, adlarının, Kırım'dan göç ett ...

Devamı
Üstüne gidin