Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse h ...

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değ ...

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek y ...

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryo ...

8000 Yıllık İran Hanedanları ve  Hükümdarları Ahreeman X

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkı ...

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması ama ...

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anado ...

Moğol Ordusunun Yenilmez Olmasını Sağlayan Faktörler

Cengiz Han ve İstihbarat - Posta Ağı; Moğol ordusunu önemli Kılan ve uzun geniş bir coğrafyada başarılı olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri hızlı bir ordunun olmasının yanısıra Cengiz Han'ın çok önem verdiği istihbarat ve posta Ağı olmuştur. Cengiz Han her gün Çinlilere çizdirdiği Asya haritasını açar ve üzerine Avrupa'dan Rusya' nın çorak topraklarına, oradan Hindistan' a kadar hakimiyeti altında ...

Devamı

orta asya Türk efsanelerinde sumer efsanelerinden izler

ORTA ASYA TÜRK EFSANELERİNDE SUMER EFSANELERİNDEN İZLER MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ* İlk olarak Promete’nin insanlara yazıyı, matematiği, astronomiyi, tıbbı, hayvanları evcilleştirmeyi, gemi yapmayı, kâhinliği öğrettiği efsanesi nedeniyle, batı dünyasında, bütün kültürlerin Yunanlılardan kaynaklandığı inancı yüzyıllar boyu süregelmiştir. Diğer taraftan, Tevrat da bir kısmı tanrı tarafından yazdırılmış, bir kısmı İsr ...

Devamı

Horasandan Anadoluya bir YOL hikayesi

Tarihle bir bütün olarak yüzleşmeli Asırlar içinden cımbızlanan anlara dayanarak “suçlar ve acılar” tarihi yazmadan önce, geçmişten günümüze taşıdığımız gelenek, görenek ve inanç izlerini takip edip, özümüze dönmeyi denesek nasıl olur? Aleviler’in toplu ibadet biçimi olan “Cem” törenleri ve semah gösterileri milli kültür sembollerini yaşatıyor. Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-it Türk’te, günümüzde  “il gider ...

Devamı

kuzey çindeki Turk Devleti

kuzey çindeki Turk Devleti: Wei/Tuoba/Tabgaç Hanedanlığı. https://www.youtube.com/watch?v=WSjumvKx0tM&fbclid=IwAR1FAFxk2NImz7dNxDPq2VMEAhjZPDqhglc6KhQ35IBcYkE5RVMVKCITwSA Orhun kitabelerinde sık sık geçen ve Gök-Türkler aracılığı ile Bizans kaynaklarına da "Taugast" şeklinde intikal eden "Tabgaç" kelimesi "Çin" manasına da alınmıştır. Çünkü Gök-Türklerin ilk zamanlannda Türklerce "büyük" tanınan bu süla ...

Devamı

Türk Kültüründe Renklerin Yeri ve Önemi

Türk kültürü, zengin içerikleri bünyesinde barındıran geniş bir alandır. Bunu yeterli bir şekilde ortaya koymak için değişik coğrafyalarda kullanılan kıyafet, günlük eşya ve sosyolojik objeler arasında incelemeler yapmak gereklidir. Bunun nedeni ise Türklerin renklere çeşitli merasimlerde, ayinlerde ve törenlerde özel yer vermesidir. Çadırlardaki desenler, insanların giydiği elbiseler ve çeşitli bayraklar b ...

Devamı

Türk Kültüründe Sezgi, Bilgi ve Belleğin Sembolü: Baykuş

Türk toplumlarında kuşlar tarih boyunca boyların simgesi olarak kullanılagelmiştir. Kadim Türk tarihinde kuşa “ongon” adı verilmiş ve her topluluğun bir ongonu olmuştur. Kimi kaynaklarda bunun bir totem olduğu yer alsa da ongonlar bir simgeden öteye geçmemiştir. Örneğin baykuş, Bayat boyunun simgesi olarak seçilmiştir. O dönem baykuşa “ügi” adı veriliyordu. Kutatgu Bilig’de de ugi kavramına rastlarız. Keski ...

Devamı

Türk Yaratılış Efsanesi

1. Yaşamın Yaratılışı   Bir Altay efsanesine göre, Ülgen yeryüzündeki yaşamı altı günde yaratmıştır. Bu efsanenin izlerini haftanın günlerine verilen adlarda görmek mümkündür. Birinci günde hayatı nasıl yaratacağını düşündü (sanangan); onun için birinci güne Sanan (Pazartesi) adını verdi. İkinci gün ruhları yarattı (tındı cayagan); bu güne Cayal (Salı) adını verdi. Üçüncü gün fiziki bedenleri (erene) toprak ...

Devamı

Türk El Sanatı: Bakırcılık

İnsanın varoluşundan bu yana hayatın bir parçası olan el sanatları, döneminin beğenilerini, ihtiyaçlarını ve kültürel özelliklerini yansıtan en önemli kültürel değerlerdir. Çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiş Anadolu’da birçok geleneksel el sanatı icra edilmiştir. Bunlardan birisi de “bakırdan eşya yapma sanatı” olarak özetlenebilecek olan "bakırcılık" sanatıdır. Bakırcılık Sanatı ve Tarihi Bakırın farklı m ...

Devamı

Turan Coğrafyasında Balkan Albanya’sı (Arnavutluk)

ÖZET Turan Coğrafyası; Etrürsk, Pelasg, Kimmer, İskit, Hun, Alan, Alban, Avar, Bulgar, Kuman-Kıpçak, Peçenek, Oğuz ve diğer Türk kavimlerinin kültürel ve medenî damgasını taşımaktadır. Arnavutların tarihi incelendiğinde, Turan tarihi dışında olmadığı onunla şekillendiği görülecektir. Bazı müellifler aksini söylese de, Balkan Albanyası, Kafkas Albanyası ile birlikte ele alınması gereken coğrafî ve tarihî bir ...

Devamı

Türkmen Kültüründe Atların Yeri

Günümüz Türk coğrafyasında özellikle Orta Asya'da atlar hala eski önemini korumaktadır. Türkmenlerde atın önemini bilmeyen yoktur. At figürü Türkmenistan devlet armasında da bulunur. Türkmenistan’da her yıl nisan ayının son pazar günü “ At Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Dünyadaki en güzel at cinslerinden biri olan Ahal-Teke'nin vatanı da Türkmenistan’dır. Diğer birçok Türk boyundan farklı olarak Türkmenler ...

Devamı
Üstüne gidin