Buradasınız:Anasayfa » Türk Tarihi

Türk tarihi kişiler,yaşamlar,savaşlar,göçler hakkında genel bilgi ve makaleler.

Selçuklu Türkleri’nin 1071 Öncesi Anadolu Akınları

Selçuklu Türkleri’nin 1071 Öncesi Anadolu Akınları Türklerin IV. yüzyıldan başlayarak 1071 Malazgirt Zaferi’ne kadar Anadolu’ya dü- zenledikleri akınlar, neticeleri itibariyle, fetih amacı ön plânda tutulmayan keşif hareket- leri olarak nitelendirilebilir (Sevim, 2000, s. 78). Selçukluların Malazgirt’e kadar keşif seferlerini yaptığı Anadolu’nun adı eski çağlardan X. Asra kadar “Asia Mineure” (Küçük Asya) o ...

Devamı

Selçuklu öncesi Anadolu’ya Türk akınları

Selçuklu Öncesi Anadolu’ya Türk Akınları Türklerin Anadolu ile tanışmaları oldukça eskidir. Öyle ki milattan önceki asırlara ka- dar uzanır. Eski çağlara dair bölgedeki araştırmalar tam olarak aydınlatılamadığından dolayı Türklerin milattan öncesine dair Anadolu seferlerine genel olarak değineceğiz. Anadolu’ya ilk Türk girişlerini MÖ 3000-2000 yıllarına kadar götürenler varsa da, ta- rihçiler arasında kabul ...

Devamı

Oğuzculuk /Türkmencilik

Prof.Dr. İsmet ÇETİN  Türkiye’de ne olduğu belli olmayan hak arayışları, demokratik talepler, özgür toplum istekleri, kendi kimliğiyle yaşama isteği gibi iyi niyet gösterilerinin altına gizlenmiş ayırımcı, hatta bölücü idealler toplumsal başağrısı hâlindeyken “Ver kurtul.”a giden müzmin hastalık hâline dönüşmüştür. “Safrayı at kurtul.”  biçiminde daha yumuşak ama sinsice devam eden sosyal kangren oluş, Türk ...

Devamı

Sümer Dili ile Türk Dili karşılaştırmaları

Sümerliler Bundan 6000 yıl önce Dicle ve Fırat nehirleri arası olan Mezopotamya’nın güneyine gelip yerleşmiş, orada büyük bir uygarlık kurarak en az 2000 yıl varlıklarını korumuşlardır. Onların uygarlıklarının en önemli olayı dillerine göre bir yazı icat etmeleri, okullar kurarak, kil üzerine yazarak o yazıyı geliştirip her istediklerini yazabilmeleridir. Çiviyazısı adı verilen bu yazıyı ile gerek Sümerlile ...

Devamı

Haydarâbad Nizamlığı

Hindistan’da kurulan Türk asıllı Müslüman devlet. 1724 tarihinde Gürgâniyye (Babür) Devleti'ne (1526-1858) bağlı olarak Dekken’de Çın Kılıç Han (1671-1748) tarafından kuruldu. Çın Kılıç Han, Gürgâniyye Devletinin kumandanlarından, Türk asıllı, Âbid Kılıç Han Semerkandî’nin oğludur. Gürgâniyye Devletinde yüksek memuriyetler ve Dekken eyalet valiliği de yapan Çın Kılıç Han, 1724 yılında Haydarâbad Devleti de ...

Devamı

Karakoyunlular (Karakoyunlu Devleti)

On dördüncü asrın ikinci yarısında, Doğu Anadolu'da devlet kuran bir Türkmen hanedanı. Karakoyunlu oymağı, Karakoyunlu devletinin çekirdeğini teşkil etmiştir. Sa'dlu, Baharlu, Duharlu, Karamanlu, Alpagut, Çakırlu, Ayunlu, Bayramlu, Ağaç-eri, Düğer ve Hacılu oymakları halkları da, Karakoyunlu Devletinin ahâlisiydi. Yaklaşık otuz bin çadırdan oluşan Karakoyunlular, Cengiz'in hücumu üzerine, Töre Bey idaresind ...

Devamı

Eyyubîler Devleti (1171 – 1252)

Ünlü kumandan ve siyaset adamı Selâhaddin Eyyûbî tarafından, Suriye, Filistin, Mısır ve Yemen’de kurulan devlet. Hânedânın kurucusu olan Selâhaddin Eyyubî, Hazbanî kabilesine mensuptu. Ancak bu aile, uzun yıllar Türkler arasında bulunmuş ve tam manâsıyla Türkleşmişti. Selâhaddin Eyyubî, 1138’de çok sayıda askeri ile birlikte Musul Türk kumandanı Zengî bin Aksungur’un hizmetine girdi. Bu durumun akabinde Sel ...

Devamı

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi

Selçuklu İmparatorluğunun tarihi pek çok eserde, Tuğrul Bey ile başlatılsa dahi bu durum Türk Devletlerinin tarihinin incelenmesinde doğru olmayan bir tutumu yansıtmaktadır. Türk Devletlerinin tarihi genellikle sahip oldukları topraklar ölçüsünde ve o topraklar üstündeki örgütlü yapılarının dayanma gücü kadar ele alınsa da bu durum feodal yapıdaki uluslar için geçerli olabilir ancak konar-göçer toplulukları ...

Devamı

Mısır Memlûk Devleti

Mısır Memlûk Devleti (Memlûklar, Memluklar, Memluk Devleti) 1250-1517 yılları arasında, Mısır ve Suriye dolaylarında hüküm süren devlet. Memlûk, Arapça’da “köle” demektir. Hükümdar ve emirlerin muhafız birliklerine bağlı bu köleler, meziyetleri sayesinde, zamanla hizmetinde bulundukları devletlerde idarî kadroyu ele geçirmişlerdir. Kendi nüfuzlarını kuvvetlendirmek maksadıyla, İslâm tarihinde ilk defa memlû ...

Devamı

Delhi Türk Sultanlığı (1206-1413)

Hindistan’daki, Müslüman Gurlu Devletinin komutanlarından Kutbeddin Aybeg tarafından Delhi’de kurulan Türk devleti. Bu devlete; Mu’izzîler, Halacîler, Tuğluklar ve Seyyîdler olmak üzere dört Türk sülâlesi, birbiri arkasından hâkim oldular. İslâmiyet, Aşağı İndüs vâdisine ilk olarak Emevîler devrinde girmişti. Sonraları Hindistan içlerine, Müslüman askerî kuvvetlerini ilk getiren Gazneli hükümdarlarıydı. Gaz ...

Devamı
Üstüne gidin