Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 7)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse h ...

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değ ...

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek y ...

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryo ...

8000 Yıllık İran Hanedanları ve  Hükümdarları Ahreeman X

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkı ...

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması ama ...

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anado ...

Yenileşme Dönemindeki Edebi Münakaşaların Edebiyattaki Gelişmeye Katkıları

Doç. Dr. İbrahim Kavaz Giriş Divan edebiyatı, asırların oluşturduğu bir kültürün mirasıdır. O, zamana direnmiş, anlaşılmayı beklemiş, eskimeyen yeni olabilmenin mücadelesini vermiş bir edebiyatın adı olmuştur. Divan şiiri, zaman içerisinde ortak bir kültür dili meydana getirmiş, sadece kelimelerin mânâlarıyla değil, ifâdenin usâresi mahiyetinde olan estetik tarafıyla insanları birbirine bağlamış, bir o kada ...

Devamı

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tercüme Müesseseleri

Taceddin Kayaoğlu Biz bu çalışmamızda; tarihimizde tercümanlar1 ve tercümanlık müesseseleri ile, Müslümanların yabancı dil öğrenerek stratejik noktalarda istihdam edilebilmeleri ve devlet mekanizmasına işlerlik kazandırılmak amacıyla 1821 yılında Hariciye Nezareti'nde kurulan Tercüme Odası'ndan2 bahsetmeyeceğiz. Biz bu çalışmada, Lâle Devri'nde heyetler halinde yapılan tercüme eserler dahil olmak üzere, 185 ...

Devamı

Batı Sanat Akımlarının Değiştirdiği Osmanlı Dönemi Türk Sanatı

Prof. Dr. Semavi Eyice Osmanlı dönemi Türk sanatı XIV-XV. yüzyıllardaki bir oluşum safhasının arkasından hızla gelişerek XVI. yüzyılda olgunluğuna erişmiştir. Büyük mimar Koca Sinan'ın irili ufaklı eserleriyle bezenen bu safha Klasik Dönem olarak adlandırılır. Sinan'dan sonra onun çevresinden yetişen ve onun kurduğu esaslar üzerine eserler veren mimarlar bu safhayı XVII. yüzyılda da sürdürmüşlerdir. Klasik ...

Devamı

Osmanlı Sanatının 1789-1839 Dönemine Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. Kasım İnce Sanatın değişik tanımları yapılmakla birlikte, bunların sonuçta aynı noktayı işaret ettikleri bir gerçektir. Bunlardan birisi ise "hayatı anlayan zekanın, onu en ilgi çekici, en güzel biçimlere sokması demektir" şeklinde yapılmıştır.1 Evrensel olan bu yaklaşım, sanatın meydana geldiği ülkenin toplumsal şartlarının ve değerler sisteminin etkisi altında kalmayacağı anlamına gelmez. [c ...

Devamı

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Sivil Mimarinin Etkinliği

Yrd. Doç. Dr. Betül Bakır . Sivil Mimariye Yönelme Onsekizinci yüzyıla kadar içe dönük yaşamı yansıtan avlulu "Türk evi", aile bireyinin yürüyüş mesafesindeki" işyeri "ve halkın toplum içinde bulunduğu tek mekan olan "cami"üçgeniyle sınırlanmış bulunan Osmanlı toplum yaşantısında, cami ya da külliye çevresinde konumlanmış yapılar grubu, Türk sosyal yaşamında sade ve içe dönük aile kavramının gereğidir. [cap ...

Devamı

İstanbul’da III. Ahmet Dönemi Osmanlı Mimarisi

 Dr. Gülçin Canca Erol Sultan III. Ahmet'in XVIII. yüzyılın ilk yarısını kapsayan yirmi yedi yıllık saltanat dönemi, yeni bir yaşama zihniyetine geçişi simgelemesi ve kısa süreli de olsa bir barış döneminin ruhunu dile getirmesi açısından Osmanlı tarihine ve sanatına A. Refik Altınay'ın tanımlaması ile "Lâle Devri" olarak geçmiştir.1 Kısa zaman süreci içinde saray ve çevresinin yaşama görüşünü değiştiren bu ...

Devamı

XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Aydınlanma Döneminin Yansımaları

Doç. Dr. Nur Urfalıoğlu Ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı mimarlığındaki değişimlerin başlangıcı daha XVIII. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı İmparatorluğu yöneticilerinin Avrupa kültürüne duyduğu ilgi ve çağdaş koşullara ayak uydurma isteği hatta zorunluluğu ile başlamış; XIX. yüzyılda özellikle II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz ile II. Abdülhamid'in Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'nın bir parçası ve büyük bir dü ...

Devamı

Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa S. Akpolat 1. İmparatorluğun Toplumsal Yapısı Tanzimat reformları Osmanlı kentlerini ve mimarlığını çok derinden etkilemiştir. Batılı kent planlama yöntemleri ile mimarlık anlayışları Tanzimat sonrasında birlikte uygulamaya konulmuştur. Osmanlı yönetimi, Batı dünyasındaki gelişmeleri öğrenmekte ve uygulamakta yetersiz kaldığı için, uygulamalar da çoğu zaman yabancı veya azınlığa mensup ...

Devamı

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısının ve XX. Yüzyılın Başlarının Fotoğraflarında Osmanlı Mimarisi

Dr. Galina V. Dlujnevskaya Fotoğraf (photo ve Yunanca grapho'dan gelir-yaz, çiz), özel ışık ve hassas maddeler kullanarak, zaman içinde suretlerin korunmasının uygulanabilir bilimsel bir yöntemidir. Yöntemlerin ve araçların uygulanması sonucu fotoğrafik belgeler gibi suretlerin oluşmasıyla, bu yöntemlerin ve araçların gelişimi bilime tabi olur. Fotoğrafik belgelerin anlamı, hem onların yaratılma maksadına, ...

Devamı

II. Abdülhamid Dönemi Mimarlığı

Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldıran Tarihimizde 1876-1908 yılları arasında yer alan dönem, sosyal bilimlerin hemen tüm dallarında oldukça yoğun tartışmalara konu olmuştur. Çeşitli araştırmacılarca toplum üzerindeki baskının arttığı ve siyasal bir çöküşün izlendiği dönem olarak nitelenen bu uzun dönem, aslında toplumsal değişimin en yoğun yaşandığı dönemlerden biridir. Bu dönemde nüfusun, ekonomik hareketliliğin, to ...

Devamı
Üstüne gidin