Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 7)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

I.Dünya Savaşı ve Kapitülasyonların Kaldırılmasının Sonuçları

Dr. Mehmet Emin Elmacı Osmanlı Devleti için Kapitülasyonlar, uzun yıllar boyunca büyük olumsuzluklar yaratmış ve sonunda başka nedenlerle birlikte yıkılmasına da yol açan önemli bir yıkım aracı olmuştu. Antlaşmalarla yabancı ülkelere tanınan iktisadi kapitülasyonlar yanında, adli ve idari kapitülasyonlarla da, Osmanlı Devleti yabancı devletler tarafından demir zincirlerle sarmalanmıştı.       ...

Devamı

Osmanlı Dönemi Türk Finans Sisteminde Sorunlar ve Gelişmeler

Latif Daşdemir Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya yayılma ve büyük devlet olmasında en önemli etken, her halde, tebaasının çoğunluğunu oluşturan reayaya1 iyi davranışı ve sosyal refah düzeylerini yükseltmiş olmasıdır. Ayrıca din-ırk ayrımı gözetmeksizin reaya devlet ilişkilerinde kanunları esas alması ve devlet sistemini reayasının çalışması, zenginliği ile devletten memnuniyeti temelleri üzerine oturtmuş olduğu ...

Devamı

II. Mahmud Devri Para Politikaları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat Sarıcaoğlu Osmanlı Devleti'nde sikke darbedilmesi, ilk olarak Osman Bey zamanında, gerçekleştirilmiştir.1 Değişik ağırlık ve çeşitlere sahip gümüş paralar akçe olarak adlandırılmakta ve saltanat şiarı olarak tahta her çıkan her hükümdar adına sikke darbedilmekteydiler. Tek maden sistemi anlamına gelen monometalist sistemde değer ölçüsü olarak gümüş akçeler2 kabul edilmekteydi.  Dev ...

Devamı

Orta asya Türk tarihi hakkında

Doç. Dr. BAHAEDDİN ÖGEL I. Willia m Samolin , Hiung-nu, Hun, Türk, Central Asiatic Journal, I H , 2, 1957, s. 134-150. Bu makale esas itibarile O. Maenchen-Helfen'i n Hunların menşei hakkındaki fikirlerinin tenkid veya teyidine hasredilmiştir. Bu sebeple O.Maenchen - Helfen'in Hsiung-nu'lar ve Hun'lar hakkındaki fikirlerini burada hülâsa etmeği de faydalı buluyoruz. 1. 0. Maenchen-Helfen'in fikirleri, başlı ...

Devamı

Bağımlılık ve Gelişme Arasında Bir Kurum: Osmanlı Bankası

Prof. Dr. Edhem Eldem I. Bir Devlet Bankasının Doğuşu: Bank-ı Osmanî-i Şahane Bütün devlet bankaları hazinenin sıkıntılarından doğmuştur. Paul Leroy-Beaulieu'nün bu sözünü Osmanlı Bankası üzerine 1909'da yayınlamış olduğu kitapta Adrien Biliotti nakletmektedir.2 Osmanlı Bankası'nın kuruluşu da büyük ölçüde bu sözü doğrulayacak niteliktedir. Şu farkla ki, Osmanlı hazinesi asırlardır malî sıkıntılarla boğuştu ...

Devamı

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değil, riziko paylaşımının münferit şekilleri bazen bir kanun, bazen egemen gücün emri, bazen de ilgili çevrelerin uygulaması ile olmuştur.2 Sigortacılığın bilinmediği zamanlarda başka hukuki şekil ve kurumlar emniyet temini için kul ...

Devamı

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek yerlerde ateş yakarak, dumanla, aynayı güneşe tutup yansıtarak, davul veya tamtamla, barut kullanarak, güvercinle, kervanlar veya yolcular vâsıtasıyla, atlı habercilerle vb.) yeni teknik ve usullerle zamanla gelişerek tarihin her d ...

Devamı

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryolu daha ortada yokken, Avrupa'nın çeşitli maden işletmelerinde ray kavramının mevcut olduğu görülmektedir. Hemen hemen XVI. yüzyılın ortalarından beri, ocaklardan çıkarılan madenler, tahtadan raylar üzerinde işletilen basit dekovi ...

Devamı

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması amaçlanan demiryolu Arabistan'ın kapısı kabul edilen Şam'dan başlayacak, Medine'ye ulaşacak ve kutsal kent Mekke'de sona erecekti. Projenin en iddialı özelliği, hattın tamamının Osmanlı Devleti'nce inşa edilip işletileceğiydi. Demiry ...

Devamı

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anadolu'nun en eski ticaret yollarından olan Trabzon-Erzurum-Tebriz yolu, birçok bakımdan incelenmeye değer bir güzergâhtır. Diğer cihetleri bir yana, yalnızca bu yoldaki konaklama yerleri ve konuklar ele alınsa, gayet alaka duyulacak ...

Devamı
Üstüne gidin