Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 7)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Ohm Yasası

Ohm Yasası

İletkenlerin elektriksel direnci, uygulanan voltaja bağlı değildir. Elektriksel direnç nedir? Bunu açıklamanın en kolay yolu bir nargile ile benzerlik yapmaktır. Suyun bir iletkend ...

Moore Yasası

Moore Yasası

Bilgisayarların temel özellikleri her iki yılda bir iki kez geliştirilmektedir. 1960'larda, bilgi devriminin en başında, daha sonra Intel'in kurucularından biri olan Gordon Moore, ...

Osmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)

Osmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya Almanya-Osmanlı ilişkileri, köklü bir geçmişe ve temele dayanmaktadır. 1871'de Alman milli birliğinin kurulmasına kadar Prusya ile sürdürülen ilişki ...

Oğuzlar

Oğuzlar

Oğuzlar/ Prof. Dr. Faruk Sümer A. Oğuzlara Dair En Eski Bilgiler 1. Oğuz Adının Menşei Oğuz adının menşei hakkında birçok fikirler ileri sürülmüştür. Ünlü Macar bilginlerinden J. N ...

İlk Organize “Top Oyunu” nu Maya lar icat etti

İlk Organize “Top Oyunu” nu Maya lar icat etti

İlk Organize “Top Oyunu” nu icat ettiler Spor denince akla gelen ilk şeylerden bazıları futbol ve basketbol, ​​ponpon kızlar ve pahalı yarıyıl şovları gibi top oyunları. Binlerce y ...

Kaliforniya 16.000 Amerikan Yerlisini Katletdi.

Kaliforniya 16.000 Amerikan Yerlisini Katletdi.

Kaliforniya 16.000 Amerikan Yerlisini Katletdi. Sonunda Soykırım İçin Özür dile getirilen Devlet Yürütme emri, “California'nın karanlık tarihinin” bir parçası olarak, yerel halklar ...

ABD, Büyük Buhran sırasında Milyonlarca Kendi Vatandaşını Meksika’ya Sürdü

ABD, Büyük Buhran sırasında Milyonlarca Kendi Vatandaşını Meksika’ya Sürdü

ABD, Büyük Buhran sırasında Milyonlarca Kendi Vatandaşını Meksika'ya Sürdü BECKY KÜÇÜK Birçoğu Amerikan doğumlu 1.8 milyona kadar Meksika kökenli insan, gayrı resmi baskınlarda top ...

Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri

Doç. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Devirde Mahkemeler Eski hukukumuzda monarşiyle yönetilen devletlerin hepsinde olduğu gibi, yasama, yürütme ve yargı fonksiyonları, adı ne olursa olsun (halife, sultan, emir, padişah vs.) devlet başkanının uhdesindeydi. Ancak devlet başkanı bu fonksiyonlarını vekilleri vasıtasıyla kullanır, yargı fonksiyonunu da devlet başkanı adına onun tayin ettiği hâkimler yerine getirirdi. İsl ...

Devamı

Mecelle Örneğinde Türklerin İslâm Özel Hukukuna Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı Mecelle, Osmanlı Devleti'nde 1868-1876 yılları arasında kitaplar halinde hazırlanarak yürürlüğe girmiş olan İslâm özel hukukunun bir kısmını tedvin eden kanun kitabının kısaltılmış ismidir. Asıl ismi, adliyeye ilişkin hükümler mecmuası anlamına gelen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye'dir. Mecelle dünya hukuk tarihine ikinci Medeni Kanun olarak geçmiştir. Mecelleyi hazırlayan cemiyetin baş ...

Devamı

Yenileşme Sürecinde Osmanlı Ordusu

 Prof. Dr. Musa Çadırcı Tanzimat Öncesi Düzenlemeler 1.1. III. Selim Dönemi'nde Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda çağın gereklerine uygun yeni bir yapılanma, 19. yüzyılın başlarında kaçınılmaz olmuştu. Devletin bütün kurum ve kuruluşlarında açıkça görülen çöküntü, dönemin gereksinmelerine cevap verememe olgusu, son kertesine varmıştı. Özellikle devletin iç ve dış güvenliğini korumakla yükümlü olan ve ülke yöne ...

Devamı

Osmanlı İmparatorluğu’nda Askerî Teknolojilerin Takibi

Osmanlı İmparatorluğu'nda Askerî Teknolojilerin Takibi (1700-1900) / Yrd. Doç. Dr. Birol Çetin   Teknolojinin günümüzde geldiği yer itibariyle hala tartışmasız üstünlüğü devam ederken, bu hızlı ilerlemenin nerelere varacağı kimse tarafından kestirilememektedir. Kelime anlamı itibarıyle tecrübe birikimi, anlatılamayan şey olan "techne" bugün artık bilginin ta kendisi olarak karşımızda durmaktadır. Techn ...

Devamı

Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi

Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Ceride-I Askeriyyelere Göre 1864 Yılı Denizcilik Faaliyetleri Yrd. Doç. Dr. Faruk Ayın - Erkan Göksu Abdülaziz Dönemi'ni, bir asırdan beri Osmanlı bahriyesini güçlendirmek ve kalkındırmak için sarf edilen emek ve faaliyetlerin netice verdiği bir devir olarak değerlendirmek mümkündür.1 Abdülaziz'in tahta çıktığı 1861'de, Osmanlı Devleti, bir yandan artan s ...

Devamı

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması Doç. Dr. Metin Hülagü Sultan II. Abdulhamid dönemi Osmanlı donanması, üzerinde en fazla polemiğin yapıldığı, müspet ve menfi görüşlerin serd edildiği, ancak bununla birlikte yok denecek kadar da araştırmanın yapıldığı bir konu olmuştur.  II. Abdulhamid dönemi Osmanlı deniz gücü, adeta bu padişahın algılanma biçimiyle özdeş ...

Devamı

Osmanlı Devleti nin Son Dönemlerinde Örfî İdare Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Osman Köksal Bugünkü "sıkıyönetim" yerine kullanılan " idare-i örfîye" veya "örfî idare"nin hem kavram hem de kurum olarak ortaya çıkışı oldukça yenidir ve Osmanlı tarih literatürüne I. Meşrutiyet dönemiyle girmiştir. Meşruti yönetimin hukuki zeminini teşkil eden 1876 (1293) Kanun-ı Esasisi1 ile tebaaya tanınan hak ve hürriyetler tanzim edilirken fevkalade hallerde söz konusu hak ve hürriyetle ...

Devamı

Yenileşme Döneminde Osmanlı Toplumu

Doç. Dr. Abdullah Saydam Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ya da problemler karşısında bir toplumun yenilenmeye yönelmesi, o toplumun dinamikliğini gösterir. Bu anlamda, bir ülkede problemlerin ortaya çıkması önemli değildir, asıl önemli olan o ülkenin ortaya çıkan meseleleri çözebilme gücünün ve iradesinin olup olmadığıdır. Çünkü insan ve toplum hayatı sürekli değişimden ibarettir. Fark edilsin ya da edilmesin ...

Devamı

Balkanlar dan Anadolu ya Yönelik Göçler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu Tarihteki bütün imparatorluklar dağıldıktan sonra geride pek çok iktisadî, siyasî ve sosyal meseleler bırakmışlardır. Bu meseleler ise, kendisinden sonra gelen devletlere intikal etmiştir. Yalnız bu meselelerin boyutları imparatorluklara göre değişim arzetmektedir. Mazide Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç büyük kıtaya yayılmış olan Osmanlı Devleti geriledikçe bıraktığı yerlerdeki ...

Devamı

Son Dönem Osmanlı Toplumunda Çocuk 1850-1900

Dr. Cüneyd Okay Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı çocuklarının hayatında meydana gelen Batı tesirli değişme ve gelişmeyi tam olarak tespit edebilmek için o döneme kadar çocuğun toplumdaki yerini ortaya koymak gerekir. Tanzimat Dönemi'ne kadar Osmanlılarda çocuğun ayrı bir yeri ve konumu olduğu hakkında bir bilgimiz yoktur. Yani çocuğun farklı bir varlık olarak toplumda yer aldığı bilinmemektedir. Şüphesiz çocukl ...

Devamı
Üstüne gidin