Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 6)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse h ...

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değ ...

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek y ...

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryo ...

8000 Yıllık İran Hanedanları ve  Hükümdarları Ahreeman X

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkı ...

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması ama ...

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anado ...

Yenileşme Döneminde Türk Dili

Doç. Dr. Musa Duman Konuya başlamadan önce şu hususu vurgulamamız gerekiyor. Burada, Türkçenin tarihî süreç içinde geçirdiği fonolojik ve morfolojik özellikler söz konusu edilmemiş, değerlendirmeler kelime hazinesi ile ifade şekillerinin değişmesi dikkate alınarak yapılmıştır. O bakımdan okuyucu bu yazıda, konusu içinde önemli, ancak genel dil gelişmesinin izlenmesinde ayrıntı sayılabilecek hususlar için de ...

Devamı

Yenileşme Devri Türkçesi Üzerine Çalışmalar

Yrd. Doç. Dr. Şahin Baranoğlu Bu çalışmada resmen 1839'da, ancak gerçekte çok önceden başlamış bulunan ve hâlen yaşamakta olduğumuz yenileşme devri Türkçesi ele alınacaktır 1. Dil Göstergelerden oluşan dilde varlıklar dünyasının karşılığı, sözler dünyasıdır. Varlığı algılayış biçimimiz olan sözlerle geçekleşen dil ise, bir niteleme düzlemidir ve nitelemenin de en belirgin özelliği izafiyettir. Bu izafiyet, ...

Devamı

Tanzimat’ın Dili

Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş Türkiye'de dil reformunun, Türkçenin yeniden yapılanmasının temellerinin 1839'la gelen süreçle başladığı söylenebilir.1 Batıcı Tanzimat aklı ve Tanzimat zihniyetine, bürokrasinin modernleşmesi ve merkeziyetçi bir yönetimin oluşturulmasına paralel olarak bir Batıcı Tanzimat dilinden söz etmek mümkündür. Tanzimat'la birlikte Osmanlılarda kendini gösteren sosyal ve siyasî değişim, so ...

Devamı

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Dili

Prof. Dr. İsmail Parlatır Türk dilinin tarihî seyri içinde pek çok yeni zihniyet, edebî hareket veya akım, edebiyata yeni değer yargıları kazandırmak amacıyla yola çıkarken veya yeni tezleriyle edebiyat dünyasına katılırken dilde de birtakım değişmelere sebep oluyordu. Bunun en çarpıcı örneğini ilk büyük kültür değişimine sahne olan İslâmiyet'in kabulü ile izlemeye başlıyoruz. Bu yeni dili tanıma ve tanıtma ...

Devamı

Osmanlı’da Alfabe Tartışmaları

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Erat Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Alfabe Tartışmaları Türkler, tarihleri boyunca birçok alfabe kullanmışlardır. Müslüman olmadan önce Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanan Türkler, İslamiyet'e girdikten sonra Arap harflerini kullanmaya başlamıştır. Bu alfabeyi yaklaşık bin yıl kullanan Türkler, 19. yüzyılın ortalarında alfabelerini tartışmaya başlamışlardır. Bu dönemde Türk aydınları, O ...

Devamı

Tanzimat’tan Sonra Kültür ve Edebiyat Hayatımızdaki Değişme ve Yenileşmeler

Doç. Dr. Abdullah Uçman Milletimizin asırlar öncesine uzanan pek eski geçmişi içinde asla unutulmaması ve zaman zaman da olsa daima hatırlanması gereken dönüm noktası niteliğinde bazı önemli tarihler vardır. Orta Asya'dan gelen atalarımızın Anadolu topraklarını yurt edinmelerinde l07l Malazgirt Zaferi nasıl önemli bir dönüm noktası ise, Anadolu'dan Rumeli topraklarına geçiş, asırlardır birçok kavmin rüyalar ...

Devamı

Yenileşme Zihniyeti Bakımından Tanzimat Romanının Anlamı

Yrd. Doç. Dr. Yunus Balcı Zihniyet, günlük dilde bir düşünce hâlini, tutum, örf ve adetlerle otomatik olarak birleştirilmiş bir olayları görme biçimini ifade eder. Bir taraftan davranışları, bir taraftan dünya görüşlerini ve diğer bir taraftan ise davranışların dayandığı temel ilkeleri, kavrama biçimlerini birbirine bağlar. Aynı zamanda zihniyet, bir inanışlar sistemiyle bağlantılı psikolojik temayüllerin b ...

Devamı

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman

 Yrd. Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik I. Batı ülkelerinde roman, sözlü anlatıdan yazılı anlatıya doğru evrimleşen bir çizginin sonucunda aşama aşama oluşmuştur. Türk edebiyatında, Batılı anlamda yazılı anlatıya dayalı romanın başlangıcı XIX. yüzyılın ikinci yarısı olarak kabul edilmektedir. 1874 yılında, Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu Hasan Mellah Yahût Sır İçinde Esrâr ile, 1876 yılında Namık Kemal'i ...

Devamı

Servet-İ Fünun Topluluğu Dışı Türk Edebiyatı

 Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu 1896 ilâ 1901 arasında edebî hayatımızı büyük ölçüde Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan ediplerin oluşturduğu Edebiyat-ı Cedide yönlendirmekle birlikte, aynı dönemde eser veren ancak, gerek teknik gerek tematik anlamda onlardan ayrılan şair ve yazarların varlığı da dikkatlerden kaçmaz. Böylece edebiyat tarihlerimizde Servet-i Fünun topluluğunun dışında teşekkül eden bir ede ...

Devamı

XX. Yüzyıl Başlarında Türk Şiiri

Prof. Dr. Şerif Aktaş Giriş Hüviyeti olan her şiir, söylendiği dönemin şartlarında bir geleneği zenginleştirerek ve yorumlayarak sürdürme gayretinin ürünüdür. Ciddî her şiir metni, mitolojik döneme kadar uzanan unsurları bünyesinde taşır. Çünkü şiir, yazıldığı dilin tabiî ezgisi ve yine o dilin mitolojik dönemden itibaren kazandığı zenginlikler üzerine kurulur. Bu ezgi, bu ses ve anlam zenginlikleri, konuşu ...

Devamı
Üstüne gidin