Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 5)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri / Gülay Karamahmutoğlu Çok eski çağlardan beri insanların, müzik ezgilerini hatırlamak, hattâ kendilerinden sonraki nesillere aktarabi ...

Aşkenazi Yahudilerinin DNA sı eski kadın ataların Avrupa dan dönüştüğünü gösteriyor

Aşkenazi Yahudilerinin DNA sı eski kadın ataların Avrupa dan dönüştüğünü gösteriyor

Aşkenazi Yahudi DNA'sının önceki çalışmaları, erkek soylarının% 50 - 80'inin Yakın Doğu'dan kaynaklandığını gösterirken, yeni bir çalışma, kadın soylarının en az% 80'inin Avrupa kö ...

Kızıl saçlı genler, 70.000 yıl önce doğrudan dünyanın ilk Kızıl Kafalarından miras kaldı

Kızıl saçlı genler, 70.000 yıl önce doğrudan dünyanın ilk Kızıl Kafalarından miras kaldı

Scotlands DNA, kızıl saçlı genin 3 türevinden birini taşıyan herkesin, sahip olduğu ilk kızıllığın doğrudan soyundan geldiğine - yaklaşık 70.000 yıl önce Batı Asya’dan gelen iki va ...

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

OSMANLI DÖNEMİ BİLİM TARİHİNDEN BİR KESİT BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR? Prof. Dr. Fikri AKDENİZ Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İsta ...

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Doğu Karadeniz Politikası / Yrd. Doç. Dr. Zübede Güneş Yağcı Tarihte İstanbul'a hakim olan hemen her devlet istisnasız olarak İstanbul'un hinter ...

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / Dr. Eugenia Popescu - Judetz 1970 yılında, Yugoslavya ve Romanya'nın işbirliğiyle, Tuna nehri üzerindeki Iron Gates geçidinde köpürerek çağlaya ...

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik'teki Beyzâde (1731-1734) / Dr. Eyal Ginio İmparatorluk ve hanedanlıkların aniden çökmesi ciddi bir kriz anını yansıtır. Siyasal kuvve ...

Türk-Japon İlişkilerinin Tarihi

 Prof. Dr. Selçuk Esenbel Japonya ve Osmanlı Türkiyesi'nin 19. yüzyıldan önce doğrudan ilişki kurdukları hakkında pek bilgimiz yok. Her iki ülke, birbirleri hakkında, bazı seyahatnameler ve benzeri raporların sınırları içinde bilgi sahibiydiler. Katip Çelebi'nin Cihannuma'sı "Caponya" ülkesine bir kaç sayfa vakfeder ve Japonların soğuk su ile yıkanmayı sevdiklerinden ve son derecede güçlü bir ahlaka sahip o ...

Devamı

31 Mart Vak’ası’nın Bir Yorumu

31 Mart Vak'ası'nın Bir Yorumu / Prof. Dr. Ali Birinci Otuzbir Mart Vak'ası sadece İİ. Meşrutiyet'in değil, bütün Osmanlı Tarihi'nin en çok tartışılan hâdiselerinden biri ve belki de birincisidir. Bâzı taraftarlarıyla hâlâ tam bir açıklığa ve aydınlığa kavuşturulamamış bulunulması bir müddet daha bir araştırma mevzuu olarak câzibesini koruyacağını göstermektedir. Ancak durum ne olursa olsun yapılan her yeni ...

Devamı

İttihat-Terakki ve Dış Politika 1906-1909

İttihat-Terakki ve Dış Politika (1906-1909) / Doç. Dr. Hasan Unal Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminin hızlandığı 19. ve 20. yüzyıllarda takip ettiği dış politikalar araştırmacılar arasında yeterince ilgi görmemiştir; oysa imparatorluğun bu dönemdeki dış siyaset uygulamaları sadece Osmanlı açısından değil, aynı zamanda belirtilen zaman dilimlerindeki uluslararası ilişkileri anlamak açısından da önemlid ...

Devamı

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti / Doç. Dr. Ahmet Eyicil İttihat-ı Osmani Cemiyeti   Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane'de 1 Mayıs 1889 tarihinde, İttihat-ı Osmani Cemiyeti adında bir gizli cemiyet kuruldu.1 Cemiyetin kuruluşu 1789 Fıransız İnkılabı'nın yüzüncü yılına tesadüf etmekteydi. İttihat-ı Osmani Cemiyeti'nin kurucuları Ohrili İbrahim Temo, Arapkirli Abdullah Cevdet, Diyarbakırlı İshak Sukuti, Kafkas ...

Devamı

Mustafa Kemal Paşa’nın İttihatçılığı

Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçılığı / Prof. Dr. E. Semih Yalçın Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemine girmesiyle birlikte başlayan ve kurtuluşun çaresi olarak düşünülen Islahat hareketleri, özellikle Tanzimat'ın ilânı, ülkeye batılı fikirlerin girmesine ve gelişmesine yol açmıştı. Bununla birlikte basının da gelişmesi sonucu, 1860'lı yıllardan itibaren İmparatorluk bünyesinde birbirlerinden haberdar olan ve k ...

Devamı

Enver Paşa

 Enver Paşa/ Yrd. Doç. Dr. Hasan Babacan Enver Bey, 23 Kasım 1881'de1 İstanbul'da Divanyolu'nda eski Lisan Mektebi karşısındaki evlerinde dünyaya gelmiştir.2 Altı yaşına kadar İstanbul'da çeşitli iptidâî mekteplerine devam etmiş, Fatih Mekteb-i İptidâî'sinin ikinci senesinde iken babasının Manastır'a tayini üzerine iptidâî tahsilini burada tamamlamıştır. Yine aynı şehirde askeri rüşdiye ve askeri idadi tahs ...

Devamı

II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1914)

II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1914) / Prof. Dr. Bayram Kodaman Genel olarak XVİİ. yüzyıl rasyonalizm (akılcılık) çağı ise, XİX. yüzyıl da bilim çağıdır. Gerçekten, XİX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı dünyasında hem bilimin hem de bilim adamlarının itibarı fevkalade artmıştır. Zira bilimin ortaya koyduğu neticeler yani keşifler, icatlar, buluşlar ve her tür yenilikler toplumda bilime olan güveni artı ...

Devamı

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı / Doç. Dr. Hale Şıvgın Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti'ni sona erdiren felaketler zincirinin ilk halkası olmuştur. Zira bu savaş, kendisinden sonra daha büyük felaketlerin gelmesi sebebiyle yakın tarihimizin belki de en az incelenmiş bir bölümünü teşkil eder. Trablusgarp Savaşı henüz devam ederken Balkan Savaşı başladı. Osmanlı Devleti bunun üzerine iki cephede savaşa devam edemeyeceğ ...

Devamı

Trablusgarp Savaşı Sırasında 12 Ada’nın İşgali

Trablusgarp Savaşı Sırasında 12 Ada'nın İşgali / Yrd. Doç. Dr. Zafer Koylu Ulusal birliklerini sağlayıp yeni bir güç olarak dünya sahnesine çıkan İtalyanlar sömürgecilik yarışında geç kalmanın verdiği endişeyle deniz aşırı girişimleri denemek istemekteydi. Bu açıdan kendilerine en yakın ve kolayca ulaşabilecekleri Kuzey Afrika'ya yönelendi. Ancak bölge üzerinde İngiltere ve Fransa'nın da çıkarları (sömürgel ...

Devamı

Balkan Savaşları (1912-1913)

Balkan Savaşları (1912-1913) / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu A. Balkan Savaşlarını Hazırlayan Yakın Sebepler1 Balkanlar Batı'nın dinî, ekonomik ve siyasî ihtiraslarının karışımı olarak ortaya attıkları "Doğu Sorunu"nun halkalarından sadece bir tanesidir. Bu ihtiraslardan çoğu zaman dinî olanı öne çıkmaktaydı. Buna göre, her ne suretle olursa olsun, Müslüman Türklerin hakimiyetinde olan bu topraklar ve bölge ...

Devamı
Üstüne gidin