Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 5)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar'ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer Eski Arap hesapları, Doğu Anadolu'da gezegenlere adanmış gizemli bir tapınaktan bahsediyor. Modern Soğmata ...

Antik Çağda Gümüş

Antik Çağda Gümüş

Gümüş , takılar, sofra takımları, figürinler, ritüel nesneler ve ticarette veya servet depolamak için kullanılabilecek hacksilver olarak bilinen kaba kesilmiş parçaların yapımında ...

Türk Kitap Sanatlarında Mürekkep

Türk Kitap Sanatlarında Mürekkep / Bahattin Yaman A. Tarihçe Bir diğer adı midâd olan, lügatte yazı yazmaya mahsus boya anlamına gelen mürekkep, günümüzde yazı yazmak veya basmak için muhtelif maddelerden meydana gelen çeşitli renk ve koyuluktaki sıvılara verilen isimdir. Mürekkebin kullanılması çok eskilere dayanmaktadır. En az yazı kadar geçmişe sahip olan mürekkep, yazıdan evvel binaları boyamak ve resim ...

Devamı

Türk Tezhip Sanatı

Türk Tezhip Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Ozcan Altınlamak anlamına gelen tezhip, çok eski ve geleneksel kitap sanatlarımızdan biridir. Murakkaların, kıt'aların, hüsn-i hat levhalarının, dinî ve din dışı çeşitli konularda yazılmış el yazması kitapların iç ve cilt kapaklarının, minyatürlerin kenarlarının, ferman, berat, menşurlardaki tuğraların, özellikle Kur'an-ı Kerimlerin boyayla, altın yaldızla süslenmes ...

Devamı

Türklerin Sanata Bakışı ve Tezyini Sanatlarda Desen Çizme Tekniği

Türklerin Sanata Bakışı ve Tezyini Sanatlarda Desen Çizme Tekniği / Dr. İnci Ayan Birol Türk Sanatında Sanat veSanatkar Kavramları Tezyini Türk Sanatlarından bahis açmadan önce, Türklerin sanata bakışlarını bilmek ve bu anlayış ile gelişen milli üslup üzerinde durmak istedik. Böylece Türk sanatının temelinde var olan inanç ve fikir yapısına temas edilerek, konu daha derinlemesine ele alınmış olacaktır. Aynı ...

Devamı

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür / Doç. Dr. Banu Mahir El yazma eserlerin metinlerini açıklama amacına yönelik bir resim türü olan minyatür, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Osmanlı padişahlarının koruyuculuğunda ve genel çizgisiyle Saray'a bağlı olarak gelişmiştir.1 Günümüze ulaşan en erken tarihli örnekleri Fatih Sultan Mehmed'in saltanat yıllarına (1451-1481) tarihlendirilen Osmanlı minyatür okul ...

Devamı

Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı (Katı)

Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı (Katı') / Gülbün Mesara Herhangi bir tezyini motif veya yazı karakterinin kâğıttan kesilerek oyulması yoluyla yapılan ve tarihi kaynaklarımızda 'Katı' olarak adlandırılan ince kâğıt oymacılığı, eski Türk kitap sanatlarının en ilginç ve önemli kollarından biri olmak özelliğini taşımaktadır. Osmanlıca Sözlük'teki tanımlanmasına göre, Kat'=kesme, kesilme; Katı' (ka uzun oku ...

Devamı

Türk Ebru San’atı

Türk Ebrû San'atı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim Arıtan Türk mi'mârlık san'atı'nın gelişmesinde nasıl ana unsur câmi mi'mârîsi olmuş ve bu san'at kendisiyle beraber çini, mermer, cam, ahşap, kalem işi, sedefkârlık vs. gibi bir çok san'at dalına hayat vermiş ise, Kur'ân-ı Kerîm'le beraber önem kazanmış olan Arap yazısı'nı Türkler, başka bir ana unsur olarak kabul etmişler ve bu yazıyı son derece geliştirip, müke ...

Devamı

Bilgi ve Sanatı Kaplayan Sanat Ciltçilik

Bilgi ve Sanatı Kaplayan Sanat: Ciltçilik / Zeynep Balkanal Sair mecmua veya kitabın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cilt denilmekte ve Arapça deri anlamına gelen bu ismin en uygun malzeme olan deriden yapılması sebebiyle verildiği bilinmektedir.1 Telcid (ciltleme) işini yapanlara ise mücellid (ciltçi)2 denilmiştir. Cilt ve ciltçilik, yazılı ese ...

Devamı

Osmanlı Çini Sanatı

Osmanlı Çini Sanatı / Prof. Dr. Yıldız Demiriz Erken Dönem Türk sanatının en başarılı olduğu süsleme dallarından biri kuşkusuz çiniciliktir. Tuğla dış süslemeye renk katmak amacıyla serpiştirilen sırlı tuğlalarla başlayan bu bezeme türü, İran'da çok geç dönemlere kadar bir dış süsleme ögesi olarak kalmıştır. Oysa Anadolu'da zamanla iç bezeme ağırlıklı bir sanata dönüşmüştür. Anadolu'da Selçuklu Dönemi'nde m ...

Devamı

Osmanlı Döneminde Şam Üretimi Çiniler

Osmanlı Döneminde Şam Üretimi Çiniler / Doç. Dr. Sitare Turan Bakır Bu çalışmada 16 ve 17. yüzyıllarda Suriye'nin Şam şehrinde yapıldığı kabul edilen çinilerin teknik ve estetik özellikleri; Şam'daki mimari yapılarla, müze ve koleksiyonlardaki örneklere dayanarak açıklanacaktır.1 Ulaşabildiğimiz kaynaklarda mimari yapıları ve çini bezemeleri ayrı ayrı veya birkaçını birarada ele alarak inceleyen çalışmalar ...

Devamı

Osmanlı Devri Seramik Sanatı

Osmanlı Devri Seramik Sanatı / Dr. Nurşen Özkul Fındık Gündelik hayatın vazgeçilmez eşyalarından olan ve Osmanlı dönemi belgelerinde Farsça evani olarak adlandırılan pişmiş topraktan üretilen günlük kullanım kapları, yani seramik, yerleşik hayata geçen insanoğlunun yaşamındaki en önemli gelişmelerden birisini teşkil etmektedir. Seramiklerin malzeme, teknik, desen ve form gibi özellikleri sayesinde, günümüz ...

Devamı
Üstüne gidin