Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 4)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar'ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer Eski Arap hesapları, Doğu Anadolu'da gezegenlere adanmış gizemli bir tapınaktan bahsediyor. Modern Soğmata ...

Antik Çağda Gümüş

Antik Çağda Gümüş

Gümüş , takılar, sofra takımları, figürinler, ritüel nesneler ve ticarette veya servet depolamak için kullanılabilecek hacksilver olarak bilinen kaba kesilmiş parçaların yapımında ...

Osmanlı Politik Sisteminin Osmanlı Saray Mimari Mekan Örgütlenmesi Üzerindeki Etkileri

Osmanlı Politik Sisteminin Osmanlı Saray Mimari Mekan Örgütlenmesi Üzerindeki Etkileri / Zafer Sağdıç Türkleri ve 4000 yıllık Türk Tarihi'ni siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel yönlerden ele alırken, hiç şüphesiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun geçirmiş olduğu yönetimsel değişimler ile teknolojik gelişmeler ve kentsel yaşama koşullarının değişimi parelelinde Osmanlı Mimarisi içerisinde "saray" kavramının ve "sara ...

Devamı

Türk Mimarisinde Darüşşifalar

Türk Mimarisinde Darüşşifalar / Prof. Dr. Gönül Cantay Medreselerin dinî eğitimle ilgili olduğu kabul edilmektedir. Oysa Türk toplumlarında pozitif bilimlere de geniş ölçüde yer verilmiştir. Pozitif bilimlerle ilgili çok sayıda yazma eserler ile rasathanelerin (gözlemevi) günümüze ulaşan örnekleri bunu doğrulayan deliller olmaktadır. Anadolu Türk devletlerinin sosyal devlet anlayışı içinde önemli bir yer tu ...

Devamı

Türkiye Köprüleri

Türkiye Köprüleri / Prof. Dr. Gülsün Tanyeli Anadolu, yaklaşık iki bin yıldır kalıcı köprülerin inşa edilmesini olanaklı kılan coğrafi özelliklere sahiptir. Türkiye'nin ırmakları ne Rusya'nınkiler ne de Kuzey Amerika'nınkiler kadar geniş ve yüksek debili akarsular değildir. Buysa, mütevazı konstrüktif olanaklarla köprü inşa etmeyi kolaylaştırmıştır. Gerçi, erken dönemlerde Boğazlar gibi geniş su yollarını a ...

Devamı

Başkent İstanbul’dan Örnekleriyle Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Çeşmeleri

Başkent İstanbul'dan Örnekleriyle Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Çeşmeleri / Prof. Dr. H. Örcün Barışta Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde dört yüzyılı aşkın bir zaman diliminde başkentlik yapmış İstanbul'da, köprüler, bentler, değirmenler, maksemler, teraziler, hamamlar, havuzlar, şadırvanlar, sebiller, selsebiller, suluklar, kuyu bilezikleri ve çeşmeler gibi su ile ilgili yapılar yer almaktadır. Bunlar arasın ...

Devamı

Osmanlı Çeşme Mimarisi

Osmanlı Çeşme Mimarisi / Doç. Dr. Nuran Kara Pilehvarian İnsan yaşamının vazgeçilmez gereksinimlerinden biri olan su, tarih boyunca çeşitli uygarlıklarda ait olduğu uygarlığın mimari özelliklerini yansıtan, değişik biçim ve üsluplarda gerçekleştirilen yapılarla kent yaşamına dahil edilmiştir. Modern öncesi tüm toplumlarda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da geleneksel kültürün suya gereksinimi toplumsal kimli ...

Devamı

Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Kuşevleri

Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Kuşevleri / Prof. Dr. H. Örcün Barışta Türk sanatının kendine özgü niteliklerle geliştirdiği mimari türlerinden biri kuşevleridir. Serçe, kumru, güvercin vb. gibi kuşların konaklaması, barınması amacıyla ya mimari elemanlarla bütünleşerek oyuk, delik, taka ya da eklenti bir yapı biçiminde tasarlanmış yuva, küçük ölçekli konut, ev olarak tanımlanacak bu yapılar kovuk, kuş köş ...

Devamı

Türk Hat Sanatında “Celî” Kavramı

Türk Hat Sanatında "Celî" Kavramı / Prof. h.c. M. Uğur Derman Bu sahifelerde, Osmanlı Türklerinden başlayarak, zamanımıza kadar hüsn-i hattın gelişmesinde îtibarlı bir mevkie sahip bulunan celî kavramı ve onun ayrılmaz rüknü olan istif konusu -bir mak#le çerçevesinde- ele alınacaktır.1 "Celî" kelimesine K#mNs-ı Türkî başlıca iki karşılık vermektedir: "1) Açık, z#hir, âşikâr, ay#n, meydanda olan, 2) Uzakdan ...

Devamı

Türk Dünyasında Hat Sanatı

Türk Dünyasında Hat Sanatı / Prof. Dr. Ali Alparslan Hat sanatı veya hattatlık, İslâm güzel sanatlarının cazip bölümlerinden biridir. İslâm yazısı, Atlas Okyanusu'ndan Endonezya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafî sahada yaşayan Müslüman milletler tarafından kullanılan ve kökü, M.O. VI. yüzyılda kuzeybatı Arabistan'da bugünkü Ürdün ve Filistin topraklarında görülen Arap asıllı Nabat adlı bir topluluğun alfabe ...

Devamı

Klâsik Dönem Osmanlı Mimârisinde Celî Yazılar

Klâsik Dönem Osmanlı Mimârisinde Celî Yazılar / Yrd. Doç. Dr. Fevzi Günüç Sanat Tarihi araştırmacıları tarafından genel olarak, Fatih Camii ile başlayan ve Edirne Selimiye Camii ile sınırlanan Klâsik dönem Osmanlı mimarisini kesin hatları ile dönem dönem birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Büyük bir medeniyet zincirinin halkalarını oluşturan, kuruluş, beylikler ve yükselme dönemleri, başlangıcından itibaren ...

Devamı

Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi

Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi / Doç. Dr. F. Çiçek Derman Osmanlı Devri'nden beri yeri geldikce tekrarlanan cinaslı bir atasözümüz vardır: "Kem âlât ile kemâlât olmaz". Zamanımız için açıklamak gerekirse: Kötü âletlerle iyi eserler verilemez. Dedelerimiz her sâhada olduğu gibi, tezhip denilen bezeme sanatını da en iyi âlet ve malzemeleri kullanarak icrâ etmişler; bunun böyle olmadığı zamanlar ...

Devamı
Üstüne gidin