Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 4)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

Cizye’den Vatandaşlığa: Osmanlı Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni

Doç. Dr. Ufuk Gülsoy İslam hukukuna göre gayrimüslimler, egemenliklerini kabul ettikleri İslam devletiyle yaptıkları anlaşma sonucu zimmi tebaa statüsüne kavuşurlar ve bu sayede, siyasi haklar ve inançla ilgili bazı farklı uygulamalar dışında, bütün medeni ve kamu haklarında Müslümanlara eşit olurlardı. Bu eşitliğin doğal bir neticesi olarak aynı zamanda Müslümanlar gibi hususi haklardan da faydalanırlardı. ...

Devamı

Yenileşme Döneminde Mevlevîler ve Siyâset (XIX. Yüzyıl)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük 1. III. Selim Dönemi (1281/1789-1222/1807) ve Mevlevîler nyedinci yüzyılın ikinci yarısı, Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle siyasi ve askeri alanda yenileşme çabalarının hız kazandığı, eğitim ve kültür açısından batıya yönelme gereğinin anlaşıldığı bir dönemdir. Bu dönemdeki devlet ve toplum yapısını yeniden düzenleme çalışmaları, amaçlanan sonuçlara tümüyle ulaşmasa da, daha son ...

Devamı

Osmanlı Devleti nde Marjinal Bir Hareket Bahaîlik

Süleyman Özkaya I. Bahaîliğin Ortaya Çıkışı İran'da 19. yüzyılda yaşanan iç ve dış siyasî çalkantılarla düşünce alanındaki kargaşa, Şiî halkı, her zamandakinden daha çok ve gittikçe artan bir düzeyde bir "kurtarıcı" beklemeye itmişti. Bunun tabiî bir sonucu olarak Şiîlikteki Gâib Onikinci İmam'ın geri dönmesi ve mehdîlik kavramları, gündemin ilk sırada yer alan tartışma konuları olmuşlardı. [caption id="att ...

Devamı

Yenileşme Çağında Boşnaklar

 Dr. Zafer Gölen Bosna Hersek fethedildiği andan itibaren devlet tarafından özel önem verilen bölgelerin başında yer almıştır. Hükümet yetkililerinin bu tutumunda bölgedeki kitlesel Islâmlaşmanın etkisi kadar, Boşnakların devlete sadakâtle hizmet etmiş olmaları da tesirli olmuştur. Ancak 1683'teki Viyana Bozgunu sonrasında bölgedeki dengelerin değişmesi Bosna'daki iç dengelerin de hareketlenmesine yol açmış ...

Devamı

Milli Kıyafet: Müslüman Osmanlı Kadını ve Kıyafetinin Milliyeti

Doç. Dr. Nicole van Os 1908'deki Jön Türk Devrimi'nden sadece birkaç hafta sonra, ünlü bir kadın yazar olan Fatma Fahrünnisa'nın, yeni kurulan günlük gazetelerden biri olan Millet'te bir makalesi yayınlandı. O, bu makalesinde, Avrupa modasının takip edilmesini şiddetle reddederek, bir ulusal kıyafetin geliştirilmesini savunmaktaydı.1 Fahrünnisa'nın dillendirdiği tartışmaların her biri farklı özellikler taşı ...

Devamı

Hattat Şeyh Hamdullah ve Sultan II. Mahmud’un Ok Menzilleri

 M. Atıf Kahraman Hamdullah bin Şeyh (Şeyhoğlu Hamdullah) Amasyalıdır. Güzel yazı (hat) yazmayı, ok atmayı, yüzmeyi, ok ve yay yapmayı Amasya'daki öğretmenlerden öğrenmiştir. O yıllarda (1453-11 Mayıs 1481) Amasya'da sancak beyliği yapmış olan Şehzâde Bayezid'in beğenisini kazanmıştır. Sultan Bayezid, 1481 yılında padişah olduktan bir süre sonra Şeyh Hamdullah İstanbul'da ölmüş ve Karacaahmed Mezarlığı'na g ...

Devamı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Sosyal Yaşam

llbeyi Özer Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken aşağı yukarı II. Meşrutiyet'ten 1930'lu yıllara kadar olan dönem, Türk toplumu için büyük değişimlerin yaşandığı çok önemli yıllar sayılır, muhteşem bir imparatorluktan laik cumhuriyete dönüşüm, her kesimde ve günlük yaşamda köklü değişiklikleri beraberinde getirdi. Devrimsel denebilecek bu değişimler esnasında, geçmişten çok şeylerde süregelmişti. Eski ile yeni ...

Devamı

Mütareke Dönemi İstanbulu nda Sosyal Yaşam ve Sorunlar

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temel Uygarlıkları, insanları, tarihi yok eden savaşlar, geride sağ kalabilenleri de sağlıksız, yiyeceksiz, evsiz, işsiz ve perişan bir halde bırakmıştır. Ülkedeki bunca insan kaybına paralel olarak ekonomide de büyük bir daralma ve gerileme görülmüş, tarımsal üretim savaş öncesine oranla yarıya, dış ticaret hacmi de onda bire inmiştir. Buğday üretimi %47, tütün %51, kuru üzüm %54, fınd ...

Devamı

Osmanlı Devleti nin Son Döneminde Fuhuş ve Frengi İle Mücadele

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Temel Ahlâk Dışı Hareketlerle Mücadele Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte toplumdaki ekonomik sıkıntılar daha da artmış, yıllarca süren savaşlar cephe gerisinde onarılması zor toplumsal ve ahlaki yıkımlara yol açmıştır. Başta 1854 tarihli Kırım Savaşı olmak üzere 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren meydana gelen savaşların ardından yüz binlerce insan, Rusya'dan ...

Devamı

Misyonerlik ve Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kurulan Yabancı Sosyal ve Kültürel Müesseseler

Prof. Dr. Adnan Şişman Misyonerlik ile ilgili basılı eserlerde Anadolu, İncil ülkesi anlamına gelen "Bible Land" olarak adlandırılır. Yani Hıristiyanlığı yaymaya çalışan misyonerlerin gözünde Anadolu, İncil Ülkesi olarak görülmüştür. Zira İncil'de geçen birçok yer ismi Anadolu'da bulunmaktadır.1 Atalarımız Anadolu'yu vatan edinmeden önce Hıristiyanların elinde bulunan bu coğrafya, kesif Türk göçleri sonucu ...

Devamı
Üstüne gidin