Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 4)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot Tarihin Babası mı Yalanların Babası mı

Herodot, Tarihin Babası mı, Yalanların Babası mı?  Amir Arsalan nnasseri@cox.net Büyük Darius Perslerin ve Yunanlıların mücadeleleri konusunda şu anda kabul edilenlerin neredeyse h ...

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Sigortanın Osmanlı Hukukuna Girişi

Doç. Dr. Mustafa Avcı i. Sigortanın Tarihçesi Sigortanın tarihi henüz yazılmamıştır. Sigortaya benzer bazı kuruluşlar eski çağlarda da var olmuş,1 bu günkü anlamda sigortacılık değ ...

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Osmanlılarda Haberleşme ve Menzil Teşkilâtı’na Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk 1. Osmanlılardan Önce Haberleşme Târihine Bir Bakış H aberleşme (muhâbere) yani uzaktan iletişim, mesafeye ve coğrafî şartlara göre (meselâ: yüksek y ...

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti

Doç. Dr. Vahdettin Engin Dünyada Demiryolunun Ortaya Çıkışı Demiryolunun bir ulaşım şekli olarak hizmete girmesi ilk defa İngiltere'de gerçekleşmiştir. Fakat bilinen manada demiryo ...

8000 Yıllık İran Hanedanları ve  Hükümdarları Ahreeman X

8000 Yıllık İran Hanedanları ve Hükümdarları Ahreeman X

Faravahar Farsça Amblem  Faravahar Altın Kavisli Tasarım Çivi yazısı Farsça Başak (Khat-e Mikhi) Yazısı ile Önünüzdeki araştırma, 8000 Yıllık İran hanedanları ve hükümdarları hakkı ...

Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu

 Prof. Dr. Murat Özyüksel Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu ile ilgili İrade-i seniyesi, 1 Mayıs 1900 tarihinde açıklandı. Bu tarih aynı zamanda Padişah'ın doğum günüydü. Yapılması ama ...

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu

Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu (XIX. Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Bakımdan Bir İnceleme) / Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu Anadolu'daki Büyük Yollar ve Trabzon-Erzurum-Tebriz Yolu Anado ...

Türk Düşünce Tarihinde Ziya Gökalp’in Yeri

Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar Türklerin İslamiyet'e girmesinden sonra Türk toplumunun hayatı, İslam dininin dünya görüşü etrafında dengesini bulmuştur. İslamiyet'ten önce "millet" bilincine erişmiş ve bir "devlet" geleneği kurmuş olan Türkler, yeni bir imandan aldıkları güçle Batı'ya doğru ilermemişlerdir. Anadolu'yu fethettikten sonra Avrupa'ya ve Afrika'ya açılmışlardır. Selçuklu Devleti zamanında İslam mede ...

Devamı

Toynbee ve Gökalp’te Medeniyet Değiştirme Sorunsalı ve Osmanlı Devleti’nin Çöküşüne Bakışlar

Dr. Mehmet Akif Kireççi Bu makalede saygın İngiliz tarihçi ve düşünür Arnold J. Toynbee (1889-1975) ile Türk milliyetçiliği fikrinin ilk sistematik formülünü öneren Ziya Gökalp'in (1876-1924) Osmanlı Devleti'nin çöküşü ve medeniyet değiştirme üzerine geliştirdikleri tezler incelenmektedir. Ziya Gökalp Osmanlı'nın çöküşünü daha önceki reformcu neslin, Tanzimatçıların, Batı'yı tamamen benimseme yerine kısmen ...

Devamı

Türkiye’de “Narodnik” Milliyetçiliği ve Halkçılık (1908-1918)

Prof. Dr. Zafer Toprak İkinci Meşrutiyet, günümüz Türkiyesi'nin alanını aşan bir coğrafyanın "aydınlanma" çağıdır. Altı yüz yıllık bir imparatorluğun çöküş öyküleriyle bunalıma sokulduğu bir dönemde yeni bir yapılanma sürecinin habercisidir. Bir başka deyişle 20. yüzyılın ilk yarısında birçok Osmanlı unsurunda olduğu gibi, kendilerini Türk diye tanımlamaya başlayan bir kesitin ya da aydınların kimlik oluştu ...

Devamı

XX. Yüzyılın Eşiğinde Dört Türk Aydını: Gaspıralı İsmail, Hüseyinzade Ali, Akçuraoğlu Yusuf, Ağaoğlu Ahmet

Prof. Dr. Bilge Ercilasun Osmanlı Devleti 1774'te yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması'yla yenilgiyi kabul eder. Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti büyük bir hızla gerilemeye ve çökmeye başlar. Bu yenilgi devletin her biriminde ve hayatın her alanında görülür. Başta askerî ve siyasî olmak üzere her sahada bir çöküş başlamıştır. Osmanlı Devleti artık önüne sürülen birbirinden ağır şartlara boyun eğecektir. Bu ...

Devamı

Halim Sâbit (Şibay) ve Türk Milliyetçiliğindeki Yeri (1883-1946)

Necmi Uyanık Osmanlı Devleti, özellikle Tanzimat hareketinden sonra içinde bulunduğu zor şartlardan kurtulmak için uygun formüller arıyordu. Tanzimat okullarının yetiştirdiği Osmanlı bürokrasisi ve Batı'nın üstünlük sırrını çözmeye çalışan Osmanlı-Türk aydını, yenileşme hareketlerini mümkün olduğu kadar devlet kurumları ve fikrî yapılanma üzerine kuruyordu. Batıdan meşrutiyet kavramını getirerek, padişahın ...

Devamı

Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu - Doç. Dr. Salim Aydüz Osmanlı Devleti kuruluşundan XVII. yüzyılın sonlarına kadar, daha önceki Islam ve Türk Devletlerinden aldığı zengin kültürel mirasa kendi katkılarını ilave ederek, ekonomik yönden güçlü, siyasi açıdan kudretli, kendi kendine yeterli büyük bir imparatorluk halinde varlığını sürdürmüştür. Osmanlılar, ayrıca çevredeki Hıristiyan devlet ve gayrimüslim toplum ...

Devamı

Modern Fiziğin Türkiye’ye Girişinde Başhoca Ishak Efendi’nin Mecmua-İ Ulûm-I Riyâziye Adı Çalışmasının Önemi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir Batı Dünyası, Rönesans döneminden itibaren, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda, özellikle de bilim ve felsefe alanında, tarihinin hemen hiçbir döneminde rastlanmayan büyük bir atılımı gerçekleştirmiştir. Matbaa, pusula ve barut gibi, üç temel buluşun yaşama geçirilmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan bu temel atılım sonucunda, bir yandan doğaya ilişkin yeni ve güven ...

Devamı

Çağdaş Astronominin Türkiye’ye Girişi

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat Osmanlı Türklerinin modern astronomi ile ilk temasları 17. yüzyıl ortalarında başlamışsa da yeni astronominin kabul görmesi 19. yüzyılın ortalarını bulmuştur. 17. yüzyılda modern astronominin Osmanlılara girişini sağlayan ilk eserler genellikle zîc ve coğrafya tercümeleridir. Yeni astronomiye ilişkin bu temaslar 18. yüzyılda Batı coğrafya literatürünün, 18. yüzyılın ikinci yarısında ...

Devamı

Osmanlı Denizlerinde Mesaha Çalışmaları

Şakir Batmaz Onsekizinci yüzyıl sonuna gelindiğinde büyük toprak kayıplarına karşın Osmanlı Devleti hâlâ çok geniş deniz kıyılarına sahip bulunuyordu. Kıyılar arasında en kolay ve ekonomik ulaşımın denizyolu olması, yakın tarihe kadar sayıları 2600'ü bulan ve 600'ü büyük tekne olan Türk ticaret gemilerinin Hindistan, Yemen, Arabistan, Iran ve Avrupa ile iş yapan armatörler emrinde seyr-ü seferleri, sınırlar ...

Devamı

İbrahim Müteferrika ve İlk Türk Matbaası

Prof. Dr. Mustafa Akbulut lkelerin geçmişlerinde inişli çıkışlı dönemler yaşanmıştır. Osmanlı Imparatorluğu da kuruluşundan sonra hızla gelişmiş, Avrupa'ya girerek Viyana önlerine kadar gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520-1566) en parlak dönem olarak tarihteki yerini almıştır. Ancak bu dönemin sonlarına doğru bazı olumsuzluklar görülmeye başlanmış, 1699 Karlofça ve 1718 Pasarofça Antlaşmaları son ...

Devamı
Üstüne gidin