Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 3)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TÜRKÇE İnsanın tabiatı anlamaya çalışması, kendi varlığı ile başlar. Yüzyıllardır devam eden bu süreç, giderek geçen zamanla doğru orantılı olmayan bir biçimde ...

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer

Son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer (1118-1157). 5 Kasım 1086 Sincar’da doğdu. Babası Sultan Melikşah’tır. Sencer isminin ona doğum yerinden dolayı verildiği rivayet edilir ...

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer Türbesi

Selçuklu Sultanı Sencer’in (ö. 552/1157) Eski Merv’de bulunan türbesi. Merv kentinde Sultan Kale'nin merkezinde yer almaktadır. Merv kentinin içinde harabe halinde olmadan günümüze ...

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

Büyük Selçuklular Döneminde Batiniler ile Yapılan Mücadeleler

ÖNSÖZ Hz. Muhammed’in ölümünden sonra başlayan hilâfet tartışmaları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar hem siyasî hem de dinî ihtilafları beraberinde getirmiştir. Bunun sonucund ...

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu)

AVŞAR (Avşar Boyu) Türkiye Türkleri’nin ataları olan Oğuz elinin en tanınmış boylarından biri. Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl b ...

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar’ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer

Soğmatar'ın Göksel Tapınağı: Günaha ve Gezegenlere Adanmış Kutsal Bir Yer Eski Arap hesapları, Doğu Anadolu'da gezegenlere adanmış gizemli bir tapınaktan bahsediyor. Modern Soğmata ...

Antik Çağda Gümüş

Antik Çağda Gümüş

Gümüş , takılar, sofra takımları, figürinler, ritüel nesneler ve ticarette veya servet depolamak için kullanılabilecek hacksilver olarak bilinen kaba kesilmiş parçaların yapımında ...

Osmanlı imparatorluğu nun manevi kurucusu Şeyh Edebali kimdir

Osmanlı imparatorluğu nun manevi kurucusu Şeyh Edebali kimdir. Şeyh Edebali Hazretleri 1206 yılında Karaman’da doğdu. Edebâli ilk tahsilini Karaman’da yaptı. Hanefî fakihi Necmeddin ez-Zâhidî’nin öğrencisi oldu. Daha sonra Şam’a giderek Sadreddin Süleyman b. Ebü’l-İz ve Cemâleddin el-Hasîrî gibi dönemin tanınmış âlimlerinden dinî ilimleri tahsil etti. Şam’dan ülkesine dönünce tasavvufa yöneldi. Moğol istilâ ...

Devamı

Türk İstanbul’un Simgesi: Fatih Camii

Türk İstanbul'un Simgesi: Fatih Camii / Şeyma Şahin Ele geçirilmesi çok zor ve hatta imkansız görülen dünyanın incisi İstanbul, fetihten hemen sonra şehrin yeni hakim gücü olan Müslüman Türklerin kültürel zenginliği ile süslenmeye başlanmıştır. Fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet şehre yeni bir kimlik verebilmek için çalışmalara zaman kaybetmeden başlamış, bunun için de fetihten on yıl kadar sonra yedi tepe ü ...

Devamı

İstanbul Mescitleri

İstanbul Mescitleri / Şükrü Sönmezer - Selçuk Seçkin Bir ibadet yapısı olan mescitin mimari gelişimine değinmeden önce, terminolojik olarak ele almak gerekir. "Mescit" kelimesi etimolojik olarak Arapça kökenli olup, "dik durmak, baş eğmek, alnını yere koymak... vb." anlamlarını içeren "s, c, d" kökünden bir mekân ismi olmakla birlikte "ibadet yeri, mescit, cami" anlamlarını türetmiştir.1 Mescit kelimesi ve ...

Devamı

Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları

Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları / Tekkeler / Prof. Dr. Baha Tanman Osmanlı mimarisi tarihinde tarikat yapılarının diğer yapı türlerine oranla az incelenmiş olduğu dikkati çeker. Bu çalışmamızda tarikat yapılarının, terminolojiye ve mimari tanımlanmaya ilişkin bazı sorunları, içerdikleri fonksiyonlar ve bunun doğurduğu mimari program ele alınmış, ayrıca yerleşim düzenlerine bağlı bir tipoloji teklifi ge ...

Devamı

XVII ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Medrese Mimarisi

XVII ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı Medrese Mimarisi / Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü Onyedinci ve Onsekizinci yüzyıllardaki Osmanlı medrese mimarisi genel konjonktür içerisinde geleneksel tasarımların Sinan sonrası değişen sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlerle yeni alt tiplerin denendiği bir dönemi ifade etmektedir. Geçmiş deneyimlerle yeni bir sentezin oluşturulduğu Osmanlı medreseleri, genel olarak dikdörtgen b ...

Devamı

Osmanlı Türbelerinde Mîmârî Plâstik ve Tezyînât Programı

Osmanlı Türbelerinde Mîmârî Plâstik ve Tezyînât Programı / Aziz Doğanay Osmanlı türbe mimarisi ve tezyînat programını, Bursa ve İstanbul üslûbu olarak iki ayrı başlık altında incelemek, konunun kronolojik seyrini takip etme bakımından faydalı olacaktır. Bursa Üslûbu Türbeler ve Tezyînât Programı Türkler, anayurtları olan Orta Asya'dan Anadolu'ya gelene kadar geniş ölçüde Çin, İran ve Müslüman olduktan sonra ...

Devamı

Kışla Mimarisi

Kışla Mimarisi / Zuhal Çetiner Doğdu Orta Asya'dan sürekli Batıya doğru ilerleyen, yeni yerleşilen bölgelerin ve komşularının birikimlerini değerlendiren Türkler, Batı'daki askeri gelişmeleri örnek alarak düzenli ordular kurmaya çalışmışlardır. Bu ordularda düzeni sağlama amacıyla kışla yapımına önem verilmiştir. Kışla adı; yazın çadırlarda oturan askerlerin kış mevsiminde barınmaları için yapılmış olan bin ...

Devamı

Suriye’de Erken Osmanlı Dönemine Ait Yapılarda Süsleme ve Bezemeler

Suriye'de Erken Osmanlı Dönemine Ait Yapılarda Süsleme ve Bezemeler / Lamia Al - Jasser Suriye'deki Osmanlı Dönemi (1516-1918) ikiye ayrılır: 1- Erken dönem (1516-1846) 2- Geç dönem (1846-1918) Şam'daki anıtsal yapıların çoğu Osmanlı Dönemi'nin ilk yüzyılında surların, şehrin dışında, yapılmıştır ancak bunlara ek olarak Surların içinde inşa edilmiş pek çok han, hamam, saray da vardır.1 Halep'teki erken Osma ...

Devamı

Türk Evi’nin Mimarisi

Türk Evi'nin Mimarisi / Doç. Dr. Turgut Cansever Asya ve Avrupa coğrafyasının büyük hareketleri ve oluşumları barındıran tarihi içerisinde, Türk boylarının iki asır boyunca göçebe olarak kontrol ettikleri Anadolu'ya 12.asırdan itibaren yerleşmeleri ve Büyük Selçuklu Devleti'ni kurmaları önemli bir merhaledir. Türk evi, kökeni itibarıyla hareketli varlığın her an yeniden oluşumunu metafiziğin temel meseli ka ...

Devamı

İlk Osmanlı Sarayları ve Topkapı Sarayı

İlk Osmanlı Sarayları ve Topkapı Sarayı / Doç. Dr. Necla Arslan Sevin Osmanlı mimarlığı içinde saray, geçirdiği evreler ve sahip olduğu anlamlar açısından son derece önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul'un alınıp payitaht ilan edilmesiyle başkentte yüzyıllar boyunca çok sayıda saray, köşk ve kasır inşa edilmiştir. Bunlar arasında Topkapı Sarayı, 19. yüzyıl ortalarına kadar, padişahlar için başlıca ikametgah ...

Devamı
Üstüne gidin