Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 3)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri / Gülay Karamahmutoğlu Çok eski çağlardan beri insanların, müzik ezgilerini hatırlamak, hattâ kendilerinden sonraki nesillere aktarabi ...

Aşkenazi Yahudilerinin DNA sı eski kadın ataların Avrupa dan dönüştüğünü gösteriyor

Aşkenazi Yahudilerinin DNA sı eski kadın ataların Avrupa dan dönüştüğünü gösteriyor

Aşkenazi Yahudi DNA'sının önceki çalışmaları, erkek soylarının% 50 - 80'inin Yakın Doğu'dan kaynaklandığını gösterirken, yeni bir çalışma, kadın soylarının en az% 80'inin Avrupa kö ...

Kızıl saçlı genler, 70.000 yıl önce doğrudan dünyanın ilk Kızıl Kafalarından miras kaldı

Kızıl saçlı genler, 70.000 yıl önce doğrudan dünyanın ilk Kızıl Kafalarından miras kaldı

Scotlands DNA, kızıl saçlı genin 3 türevinden birini taşıyan herkesin, sahip olduğu ilk kızıllığın doğrudan soyundan geldiğine - yaklaşık 70.000 yıl önce Batı Asya’dan gelen iki va ...

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

OSMANLI DÖNEMİ BİLİM TARİHİNDEN BİR KESİT BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR? Prof. Dr. Fikri AKDENİZ Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İsta ...

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Doğu Karadeniz Politikası / Yrd. Doç. Dr. Zübede Güneş Yağcı Tarihte İstanbul'a hakim olan hemen her devlet istisnasız olarak İstanbul'un hinter ...

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / Dr. Eugenia Popescu - Judetz 1970 yılında, Yugoslavya ve Romanya'nın işbirliğiyle, Tuna nehri üzerindeki Iron Gates geçidinde köpürerek çağlaya ...

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik'teki Beyzâde (1731-1734) / Dr. Eyal Ginio İmparatorluk ve hanedanlıkların aniden çökmesi ciddi bir kriz anını yansıtır. Siyasal kuvve ...

Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devleti’ne İlticası ve Diplomatik Kriz

Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devleti'ne İlticası ve Diplomatik Kriz / Dr. Bayram Nazır Bu makalenin konusu, Macar özgürlük savaşından sonra Osmanlı Devleti'ne iltica eden Macar ve Polonyalı ihtilalcilerdir. Osmanlı diploması tarihinde son derece önemli olan böylesi bir konunun bu makalede geniş bir şekilde ele alınması tabiatıyla imkansızdır. Bu nedenle, konuyu ana hatlarıyla ortaya koymaya çal ...

Devamı

Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı’nın Çıkış Nedeni

Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı'nın Çıkış Nedeni: Kaynaklar ve Stratejiler / Prof. Dr. David M. Goldfrank Dil engelleri, dar görüşlülük ve belki de Osmanlı arşiv belgelerinin azlığı veya bu konudaki cehalet, Kırım Savaşı'nın kökeni dahil Osmanlı'nın Avrupa diplomasi tarihi içindeki rolünün Batılı ve Rus bilim adamları tarafından belirli oranda ihmal edilmesine neden olmuştur. Bu boşluk hakkında 1980'l ...

Devamı

Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları

Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869) / Dr. Zekeriya Türkmen Stratejik açıdan son derece önemli bir konumda bulunan Girit adası, öteden beri Doğu Akdeniz'e ve Adalar Denizi'ne hakim olmak isteyen toplumlar tarafından elde tutulması gereken yerlerden biri olarak görülmüştür. Doğudan batıya yaklaşık 240 km. uzunluğa, kuzeyden güneye 1556 ...

Devamı

Meşrutiyet Dönemi ve II. Abdülhamid’in Saltanatı (1876-1909)

Meşrutiyet Dönemi ve II. Abdülhamid'in Saltanatı (1876-1909) / Prof. Dr. Kemal Karpat - Dr. Robert W. Zens İkinci Abdülhamid'in hükümdarlığı zamanını içeren otuz yıllık dönem (1876-1909), Osmanlı tarihinin en fazla olaylarla dolu dönemlerinden birisidir. Eskiden beri Batılı ve Türk düşünürlerce sürekli kötülenen II. Abdülhamid hakkında son zamanlarda kendisini sadece dindar bir fanatik ve tiran olarak değil ...

Devamı

Son Universal İmparatorluk ve II. Abdülhamid

Son Universal İmparatorluk ve II. Abdülhamid / Prof. Dr. Ilber Ortaylı Son universal imparatorluk ve son imparator; II. Abdülhamid Müslümanların halifesidir. Bu unvan ve mevhumu onun kadar vurgulayan yoktur. Ama II. Abdülhamid artık Türk olduğunu Türklerin hükümdarı olduğunu da hissetmekte ve hissettirmektedir. Devlet-i Aliyye Türklerin imparatorluğuydu. Osman Gazi, Orhan Gazi gibi kurucuların türbelerinin ...

Devamı

II. Abdülhamid Döneminde Hafiyye Teşkilatı ve Jurnaller

II. Abdülhamid Döneminde Hafiyye Teşkilatı ve Jurnaller / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Beyhan Gizli istihbâratın tarihi, her halde insanoğlunun "devlet mefhûmuyla tanıştığı tarih" kadar eskidir. Gerek İslâm coğrafyasında ve gerek diğer coğrafyalarda kurulan bütün devletler istihbârata önem vermişlerdir. Zirâ bir hükümdârın "sâhib-i haber ve münhî" tayin etmesi ve bunlara sahip olması basîret ve adalete uygunluk ...

Devamı

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı / Doç. Dr. Nedim İpek Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, Akdeniz ülkesidir. Akdeniz, tarihî süreç içerisinde her devirde stratejik öneme sahip olagelmiştir. Bu nedenle, Akdeniz'e kıyısı olan devletler bu denizde işgal ettikleri mevkii tahkim etmeye ve genişletmeye çalışmıştır. Akdeniz'e kıyısı olmayan devletler ise orada bir üs veya nüfuz bölgesi oluşturabilmek için, her türlü vas ...

Devamı

II. Wılhelm, Weltpolitik ve II. Abdülhamid

II. Wılhelm, Weltpolitik ve II. Abdülhamid / H. Bayram Soy 1699 Karlofça Anlaşması'ndan sonra özellikle Avrupa'da gerilemeye başlayan Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın başından itibaren yaptığı savaşlar ve uğraşmak zorunda kaldığı iç isyanlar süresince başındaki badireleri, o dönemde çıkarlarının uyuştuğu bir ülke ile ittifaka girerek atlatmaya çalışmıştır. Bu ülke ise, neredeyse XIX. yüzyılın son çeyreğine ka ...

Devamı

Osmanlı-Alman Münasebetleri Çerçevesinde Şark Meselesi

Osmanlı-Alman Münasebetleri Çerçevesinde "Şark Meselesi" / Dr. Mustafa Gencer Bu makale, Osmanlı Devleti ile Alman Kayzerliği arasında XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra yoğunlaşan diplomatik, ekonomik ve siyasi münasebetleri "Şark Meselesi" çerçevesinde ele almaktadır. Ayrıca bu bağlamda Osmanlı Devleti'nin güç kaybı çerçevesinde, Avrupa devletlerinin Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu'da yayılmacı veya nüf ...

Devamı

Osmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya Almanya-Osmanlı ilişkileri, köklü bir geçmişe ve temele dayanmaktadır. 1871'de Alman milli birliğinin kurulmasına kadar Prusya ile sürdürülen ilişkiler bu tarihten itibaren Almanya ile devam etmiştir. Yakınçağ başlangıcından itibaren Prusya ile Osmanlı Devleti savaş halinde karşı karşıya gelmemişlerdir. Onun için XIX. yy.'dan sonraki Türk-Alman ilişkileri, hasmane olmaktan ço ...

Devamı
Üstüne gidin