Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 3)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

Hun hükümdar kurganı ve türbesi çin

IV. VE V. YÜZYILLARDA ÇİN'DEKİ BİRKAÇ HUN HÜKÜMDAR KURGANI VE TÜRBESİ HAKKINDA [caption id="attachment_5893" align="alignnone" width="280"] HUN/TÜRK , KURT/EJDERHA , 4.-5.yyTermina ...

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji nedir

Kentsel arkeoloji , uzun süreli insan yaşamının sıklıkla geçmişin zengin bir kaydını bıraktığı kasaba ve şehirlerin maddi geçmişinde uzmanlaşmış bir arkeoloji disiplinidir. İnsanla ...

Evrim Mekanizmaları  Seçme ve uyarlama Nedir

Evrim Mekanizmaları Seçme ve uyarlama Nedir

Doğal seçilim ve Uyum [caption id="attachment_5885" align="alignleft" width="250"] Bir tavus kuşunun kuyruğu cinsel seçimin kanonik bir örneğidir.[/caption] Doğal seleksiyon, hayat ...

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı Nedir

Yatay gen aktarımı [caption id="attachment_5882" align="alignleft" width="350"] 16S rRNA gen sekansı verilerine dayanarak, mevcut tüm organizmaların filogenetik bir ağacı olup , ya ...

Mutasyon nedir

Mutasyon nedir

Genetik varyasyon, tüm organizmaların genomlarında belirli bir oranda meydana gelen rastgele mutasyonlar nedeniyle ortaya [caption id="attachment_5879" align="alignleft" width="150 ...

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori nedir

Arkeolojik teori Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve tanımlar bile tartışılmaz. 20. yüzyılın ortalarına kadar arkeolojinin hem tarih hem de antropoloji ile yakından ilgili olduğu k ...

Yunanistanın Tarihi

Yunanistanın Tarihi

Tarihçiler Yunanistan tarihini üç büyük bölüme ayırırlar; Eski Yunan tarihi, Orta Devir-Bizans tarihi ve Yeni Yunanistan tarihi. M.Ö. (2000-146) tarihleri arasında hayat süren Eski ...

Yenileşme Sürecinde Osmanlı Ordusu

 Prof. Dr. Musa Çadırcı Tanzimat Öncesi Düzenlemeler 1.1. III. Selim Dönemi'nde Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda çağın gereklerine uygun yeni bir yapılanma, 19. yüzyılın başlarında kaçınılmaz olmuştu. Devletin bütün kurum ve kuruluşlarında açıkça görülen çöküntü, dönemin gereksinmelerine cevap verememe olgusu, son kertesine varmıştı. Özellikle devletin iç ve dış güvenliğini korumakla yükümlü olan ve ülke yöne ...

Devamı

Osmanlı İmparatorluğu’nda Askerî Teknolojilerin Takibi

Osmanlı İmparatorluğu'nda Askerî Teknolojilerin Takibi (1700-1900) / Yrd. Doç. Dr. Birol Çetin   Teknolojinin günümüzde geldiği yer itibariyle hala tartışmasız üstünlüğü devam ederken, bu hızlı ilerlemenin nerelere varacağı kimse tarafından kestirilememektedir. Kelime anlamı itibarıyle tecrübe birikimi, anlatılamayan şey olan "techne" bugün artık bilginin ta kendisi olarak karşımızda durmaktadır. Techn ...

Devamı

Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi

Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Ceride-I Askeriyyelere Göre 1864 Yılı Denizcilik Faaliyetleri Yrd. Doç. Dr. Faruk Ayın - Erkan Göksu Abdülaziz Dönemi'ni, bir asırdan beri Osmanlı bahriyesini güçlendirmek ve kalkındırmak için sarf edilen emek ve faaliyetlerin netice verdiği bir devir olarak değerlendirmek mümkündür.1 Abdülaziz'in tahta çıktığı 1861'de, Osmanlı Devleti, bir yandan artan s ...

Devamı

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması Doç. Dr. Metin Hülagü Sultan II. Abdulhamid dönemi Osmanlı donanması, üzerinde en fazla polemiğin yapıldığı, müspet ve menfi görüşlerin serd edildiği, ancak bununla birlikte yok denecek kadar da araştırmanın yapıldığı bir konu olmuştur.  II. Abdulhamid dönemi Osmanlı deniz gücü, adeta bu padişahın algılanma biçimiyle özdeş ...

Devamı

Osmanlı Devleti nin Son Dönemlerinde Örfî İdare Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Osman Köksal Bugünkü "sıkıyönetim" yerine kullanılan " idare-i örfîye" veya "örfî idare"nin hem kavram hem de kurum olarak ortaya çıkışı oldukça yenidir ve Osmanlı tarih literatürüne I. Meşrutiyet dönemiyle girmiştir. Meşruti yönetimin hukuki zeminini teşkil eden 1876 (1293) Kanun-ı Esasisi1 ile tebaaya tanınan hak ve hürriyetler tanzim edilirken fevkalade hallerde söz konusu hak ve hürriyetle ...

Devamı

Yenileşme Döneminde Osmanlı Toplumu

Doç. Dr. Abdullah Saydam Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ya da problemler karşısında bir toplumun yenilenmeye yönelmesi, o toplumun dinamikliğini gösterir. Bu anlamda, bir ülkede problemlerin ortaya çıkması önemli değildir, asıl önemli olan o ülkenin ortaya çıkan meseleleri çözebilme gücünün ve iradesinin olup olmadığıdır. Çünkü insan ve toplum hayatı sürekli değişimden ibarettir. Fark edilsin ya da edilmesin ...

Devamı

Balkanlar dan Anadolu ya Yönelik Göçler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu Tarihteki bütün imparatorluklar dağıldıktan sonra geride pek çok iktisadî, siyasî ve sosyal meseleler bırakmışlardır. Bu meseleler ise, kendisinden sonra gelen devletlere intikal etmiştir. Yalnız bu meselelerin boyutları imparatorluklara göre değişim arzetmektedir. Mazide Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç büyük kıtaya yayılmış olan Osmanlı Devleti geriledikçe bıraktığı yerlerdeki ...

Devamı

Son Dönem Osmanlı Toplumunda Çocuk 1850-1900

Dr. Cüneyd Okay Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı çocuklarının hayatında meydana gelen Batı tesirli değişme ve gelişmeyi tam olarak tespit edebilmek için o döneme kadar çocuğun toplumdaki yerini ortaya koymak gerekir. Tanzimat Dönemi'ne kadar Osmanlılarda çocuğun ayrı bir yeri ve konumu olduğu hakkında bir bilgimiz yoktur. Yani çocuğun farklı bir varlık olarak toplumda yer aldığı bilinmemektedir. Şüphesiz çocukl ...

Devamı

Eytam İdaresi ve Sandıklar 1851-1926

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çanlı Yetim konusu gerek İslam öncesinde ve gerekse İslam dönemi Türklerde, üzerinde önemle durulan bir konudur. Türklerin bu konuda diğer milletlerden çok önce örgütlenmiş olduğuna dair belgeler mevcuttur. Bu belgelerden ilki, Göktürk Yazıtlarıdır.1 Bu yazıtlarda Türk ailesinin bir bütün olarak, varlıkta ve yoksullukta kendi kaderlerini paylaşmak zorunda olduğu ifade edilmektedir. Aile ...

Devamı

XVIII. Yüzyılda Köylüler: Sinop Örneği

Doç. Dr. İbrahim Güler Osmanlı Devleti'nde toplum üyelerinin, mükellefiyet ve din esaslı ayırımlara tâbi tutulduğu görülmektedir. Bu ayırımlar üzerinde ayrıntılı olarak tartışmayı burada düşünmüyorum. Ancak mükellefiyet cinsinden yapılan bir ayırım, bizim köylülere bakışımızda temel teşkil etmektedir. Mükellefiyet esaslı klasik tasnife göre, Osmanlı Devleti'nde toplum üyeleri, askerî ve reâyâ olmak üzere ik ...

Devamı
Üstüne gidin