Buradasınız:Anasayfa » Osmanlı Tarihi (Sayfa 10)

Osmanlı Tarihi Savaşlar,fetihler,Devlet adamları,kültürü,sosyal yapısı,ekonomosi,Devlet yönetimi hakında bilgiler.

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri

Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri / Gülay Karamahmutoğlu Çok eski çağlardan beri insanların, müzik ezgilerini hatırlamak, hattâ kendilerinden sonraki nesillere aktarabi ...

Aşkenazi Yahudilerinin DNA sı eski kadın ataların Avrupa dan dönüştüğünü gösteriyor

Aşkenazi Yahudilerinin DNA sı eski kadın ataların Avrupa dan dönüştüğünü gösteriyor

Aşkenazi Yahudi DNA'sının önceki çalışmaları, erkek soylarının% 50 - 80'inin Yakın Doğu'dan kaynaklandığını gösterirken, yeni bir çalışma, kadın soylarının en az% 80'inin Avrupa kö ...

Kızıl saçlı genler, 70.000 yıl önce doğrudan dünyanın ilk Kızıl Kafalarından miras kaldı

Kızıl saçlı genler, 70.000 yıl önce doğrudan dünyanın ilk Kızıl Kafalarından miras kaldı

Scotlands DNA, kızıl saçlı genin 3 türevinden birini taşıyan herkesin, sahip olduğu ilk kızıllığın doğrudan soyundan geldiğine - yaklaşık 70.000 yıl önce Batı Asya’dan gelen iki va ...

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR?

OSMANLI DÖNEMİ BİLİM TARİHİNDEN BİR KESİT BÜYÜK TÜRK MATEMATİKÇİSİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA (1832-1901) KİMDİR? Prof. Dr. Fikri AKDENİZ Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İsta ...

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Doğu Karadeniz Politikası

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Doğu Karadeniz Politikası / Yrd. Doç. Dr. Zübede Güneş Yağcı Tarihte İstanbul'a hakim olan hemen her devlet istisnasız olarak İstanbul'un hinter ...

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası

Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / Dr. Eugenia Popescu - Judetz 1970 yılında, Yugoslavya ve Romanya'nın işbirliğiyle, Tuna nehri üzerindeki Iron Gates geçidinde köpürerek çağlaya ...

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik’teki Beyzâde

Beyaz Kule Şehrinde Bir Safevî Prensi: Selanik'teki Beyzâde (1731-1734) / Dr. Eyal Ginio İmparatorluk ve hanedanlıkların aniden çökmesi ciddi bir kriz anını yansıtır. Siyasal kuvve ...

Mecelle Örneğinde Türklerin İslâm Özel Hukukuna Katkıları

Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı Mecelle, Osmanlı Devleti'nde 1868-1876 yılları arasında kitaplar halinde hazırlanarak yürürlüğe girmiş olan İslâm özel hukukunun bir kısmını tedvin eden kanun kitabının kısaltılmış ismidir. Asıl ismi, adliyeye ilişkin hükümler mecmuası anlamına gelen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye'dir. Mecelle dünya hukuk tarihine ikinci Medeni Kanun olarak geçmiştir. Mecelleyi hazırlayan cemiyetin baş ...

Devamı

Yenileşme Sürecinde Osmanlı Ordusu

 Prof. Dr. Musa Çadırcı Tanzimat Öncesi Düzenlemeler 1.1. III. Selim Dönemi'nde Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda çağın gereklerine uygun yeni bir yapılanma, 19. yüzyılın başlarında kaçınılmaz olmuştu. Devletin bütün kurum ve kuruluşlarında açıkça görülen çöküntü, dönemin gereksinmelerine cevap verememe olgusu, son kertesine varmıştı. Özellikle devletin iç ve dış güvenliğini korumakla yükümlü olan ve ülke yöne ...

Devamı

Osmanlı İmparatorluğu’nda Askerî Teknolojilerin Takibi

Osmanlı İmparatorluğu'nda Askerî Teknolojilerin Takibi (1700-1900) / Yrd. Doç. Dr. Birol Çetin   Teknolojinin günümüzde geldiği yer itibariyle hala tartışmasız üstünlüğü devam ederken, bu hızlı ilerlemenin nerelere varacağı kimse tarafından kestirilememektedir. Kelime anlamı itibarıyle tecrübe birikimi, anlatılamayan şey olan "techne" bugün artık bilginin ta kendisi olarak karşımızda durmaktadır. Techn ...

Devamı

Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi

Ana Hatlarıyla Abdülaziz Dönemi Osmanlı Bahriyesi ve Ceride-I Askeriyyelere Göre 1864 Yılı Denizcilik Faaliyetleri Yrd. Doç. Dr. Faruk Ayın - Erkan Göksu Abdülaziz Dönemi'ni, bir asırdan beri Osmanlı bahriyesini güçlendirmek ve kalkındırmak için sarf edilen emek ve faaliyetlerin netice verdiği bir devir olarak değerlendirmek mümkündür.1 Abdülaziz'in tahta çıktığı 1861'de, Osmanlı Devleti, bir yandan artan s ...

Devamı

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı Çerçevesinde Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Donanması Doç. Dr. Metin Hülagü Sultan II. Abdulhamid dönemi Osmanlı donanması, üzerinde en fazla polemiğin yapıldığı, müspet ve menfi görüşlerin serd edildiği, ancak bununla birlikte yok denecek kadar da araştırmanın yapıldığı bir konu olmuştur.  II. Abdulhamid dönemi Osmanlı deniz gücü, adeta bu padişahın algılanma biçimiyle özdeş ...

Devamı

Osmanlı Devleti nin Son Dönemlerinde Örfî İdare Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Osman Köksal Bugünkü "sıkıyönetim" yerine kullanılan " idare-i örfîye" veya "örfî idare"nin hem kavram hem de kurum olarak ortaya çıkışı oldukça yenidir ve Osmanlı tarih literatürüne I. Meşrutiyet dönemiyle girmiştir. Meşruti yönetimin hukuki zeminini teşkil eden 1876 (1293) Kanun-ı Esasisi1 ile tebaaya tanınan hak ve hürriyetler tanzim edilirken fevkalade hallerde söz konusu hak ve hürriyetle ...

Devamı

Yenileşme Döneminde Osmanlı Toplumu

Doç. Dr. Abdullah Saydam Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ya da problemler karşısında bir toplumun yenilenmeye yönelmesi, o toplumun dinamikliğini gösterir. Bu anlamda, bir ülkede problemlerin ortaya çıkması önemli değildir, asıl önemli olan o ülkenin ortaya çıkan meseleleri çözebilme gücünün ve iradesinin olup olmadığıdır. Çünkü insan ve toplum hayatı sürekli değişimden ibarettir. Fark edilsin ya da edilmesin ...

Devamı

Balkanlar dan Anadolu ya Yönelik Göçler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu Tarihteki bütün imparatorluklar dağıldıktan sonra geride pek çok iktisadî, siyasî ve sosyal meseleler bırakmışlardır. Bu meseleler ise, kendisinden sonra gelen devletlere intikal etmiştir. Yalnız bu meselelerin boyutları imparatorluklara göre değişim arzetmektedir. Mazide Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç büyük kıtaya yayılmış olan Osmanlı Devleti geriledikçe bıraktığı yerlerdeki ...

Devamı

Son Dönem Osmanlı Toplumunda Çocuk 1850-1900

Dr. Cüneyd Okay Ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı çocuklarının hayatında meydana gelen Batı tesirli değişme ve gelişmeyi tam olarak tespit edebilmek için o döneme kadar çocuğun toplumdaki yerini ortaya koymak gerekir. Tanzimat Dönemi'ne kadar Osmanlılarda çocuğun ayrı bir yeri ve konumu olduğu hakkında bir bilgimiz yoktur. Yani çocuğun farklı bir varlık olarak toplumda yer aldığı bilinmemektedir. Şüphesiz çocukl ...

Devamı

Eytam İdaresi ve Sandıklar 1851-1926

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çanlı Yetim konusu gerek İslam öncesinde ve gerekse İslam dönemi Türklerde, üzerinde önemle durulan bir konudur. Türklerin bu konuda diğer milletlerden çok önce örgütlenmiş olduğuna dair belgeler mevcuttur. Bu belgelerden ilki, Göktürk Yazıtlarıdır.1 Bu yazıtlarda Türk ailesinin bir bütün olarak, varlıkta ve yoksullukta kendi kaderlerini paylaşmak zorunda olduğu ifade edilmektedir. Aile ...

Devamı
Üstüne gidin