Buradasınız:Anasayfa » İslam Tarihi (Sayfa 6)

İslam Tarihi Olaylar,savaşlar,sahabe,hicret hakkında tarihi olaylar.

Himalayalar da kayıp atlılar 

Himalayalar da kayıp atlılar 

Himalayalar'da kayıp atlılar Pir Panjal, Küçük Himalayaların batı kesiminde, doğu-güney-doğudan batı-kuzey-batıya uzanan ve Himachal Pradesh, Jammu ve Keşmir devletlerinin sınırlar ...

Avşarlar-Avşar Boyu

Avşarlar-Avşar Boyu

Bu boyun adı Kâşgarlı Mahmud (XI. yüzyıl) ve Fahreddin Mübârek Şah’ın (XIII. yüzyıl başı) listelerinde Afşar, Reşîdüddin (XIV. yüzyıl başı) ile ona dayanan Yazıcıoğlu (XV. yüzyıl) ...

Bozkır Modası. Antik Göçebe Eşyaları

Bozkır Modası. Antik Göçebe Eşyaları

Birçoğumuz için, Xiongnu kelimesi, Antik Roma'yı baskın yapan göçebe kabileleri Hunların bir derneğini taşıyor. Aslında, Xiongnu'nun Hunlarla “genetik bir ilişkisi” var. Tek bildiğ ...

Büyük höyüklerin eteğinde.  Son arkeolojik ve jeofizik araştırmaları

Büyük höyüklerin eteğinde. Son arkeolojik ve jeofizik araştırmaları

Avrasya bozkırındaki onlarca ve belki de yüz binlerce mezar höyüğü geçmişin sessiz tanıklarıdır. Ne kadarının aslında söylemesi imkansız, her yıl daha yeni kurgan anıtları keşfedil ...

Güney Sibirya Bozkır Piramitleri

Güney Sibirya Bozkır Piramitleri

Joan Tobe'un mezarına geri döndüğünde, doğu zincirindeki en büyük ikinci höyüğün, kesik bir piramit şeklinde, eğimli olarak kardinal noktalara yönlendirilmiş olmasına dikkat etmek ...

Kuzey Kafkasya İskitleri

Kuzey Kafkasya İskitleri

Kuzey Kafkasya İskitleri Araştırma ekibimiz 2012'den bu yana, Kuzey Kafkasya'da (Stavropol Bölgesi) Rus-Alman arkeolojik keşif gezisinde, Rus tarafındaki yönetmen A. B. Belinsky ve ...

İlk Neolitik Şehir Çatalhöyük

İlk Neolitik Şehir Çatalhöyük

İlk Neolitik Şehir Çok Kalabalıktı, İnsanlar Birbirlerini Öldürmeye  Başladı Yaklaşık 9.000 yıl önce, ataları bir zamanlar tecrit edilmiş olan Neolitik insanlar, şu anda Türkiye'ni ...

Mekkenin fethi ne zaman gerçekleşmiştir?

Mekke'nin fethi ,islam tarihi kaynaklarına göre ramazan ayının 20 Ramazan 8 H./11 ocak 630 m. tarihnde fethedilmiştir.Hüdeybiye anlaşmasının bozulması ile Başlayan hadise mekkenin fethi ile sonuçlanmıştır. Hudeybiye Barış Anlaşması, Müslümanlarla Kureyş arasında yapılmıştı. Anlaşma şartlarına göre, diğer Arap kabîleleri, iki taraftan birinin himâyesine girmekte, anlaşıp birleşmekte serbesttiler. Buna göre, ...

Devamı

Benî Mürre Seferi

Hicretin 8. senesi, Sefer ayı. Hendek Muharebesinde, Müslümanları muhasara altına alan Ebû Süfyan bin Harb komutasındaki on bin kişilik ordunun dört yüzünü Benî Mürreler teşkil etmişlerdi.453 Ayrıca, Resûl-i Ekrem Efendimizin Hicretin yedinci yılında kendilerini cezalandırmak için gönderdiği Beşir bin Sa`d kumandası altındaki otuz kişilik mücahidler birliğinin yirmi sekizini de şehid etmişlerdi.454 Resûl-i ...

Devamı

Kumandan Hâlid bin Velid

Kumandan Hâlid bin Velid Müslümanların başlarına lâyık gördükleri yeni kumandan Hz. Hâlid, cesaretle atını mahmuzlayıp düşman üzerine yürüdü. Kendisini yayından kopmuş oklar halinde mücahidler takib ettiler. Müslümanların saldırışı öylesine cesurca ve kahramanca idi ki, düşman bir anda şaşırdı. Neye uğradığının farkına varıncaya kadar da bir çok askerini yerde serili gördü. Akşama yakın cereyan eden bu çarp ...

Devamı

Mû`te Muharebesi

Hicretin 8. yılı Cemâziye`l-Evvel ayı. (Milâdî 629.) Peygamber Efendimiz, sadece büyük devletlerin hükümdarlarını mektuplar ve elçiler göndererek İslâma dâvet etmekle kalmamış, aynı zamanda onlara tâbi durumunda bulunanlara da elçi ve mektuplar vasıtasıyla İslâmı tebliğ etmişti. Busra (şimdiki Havran) valisine de Ashabdan Hâris bin Umeyr el-Ezdî Hazretlerini nâme-i Humâyunla göndermişti. Busra o sırada bir ...

Devamı

Huneyn Muharebesi

Huneyn Muharebesİ Hicretin 8. yılı, 5 Şevval, Cumartesi. (Mîlâdî 27 Ocak 630) Mekke`nin fethi ile Kureyş`in hemen hemen tamamı İslâmiyetle şereflenmişti. Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müsbet tesirler bırakmış ve onların İslâm ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alâka duymasına sebep olmuştu. Bu ciddi alâka, onların bundan b ...

Devamı

Taif Kuşatması

Taif Kuşatması Huneyn Harbinde, Müslümanlar karşısında hezimete uğrayan Sakifliler, yurtları olan Tâif`e gidip sığınmışlardı. Şehrin kapılarını üzerlerine kapayarak, savaşmaya hazırlanmışlardı. Burası şirkin son sığınaklarından biriydi. Bir daha iman ve İslâma karşı koyacak cesareti kendisinde bulamayacak bir şekilde başı ezilmeliydi. Havazin ve Sakiflileri Müslümanlara karşı ayaklandıran Mâlik bin Avf da g ...

Devamı

Umman hükümdarı ve kardeşlerinin İslama davet edilişi

Umman hükümdarı ve kardeşlerinin İslama davet edilişi Hicretin 8. Senesi, Zilkâde ayı. Peygamber Efendimiz, Mekke`nin fethi ve Huneyn muzafferiyetinin verdiği sevinç ve huzur içinde Ashabıyla Medine`ye dönmüştü. Şirkin beli kırılmış, kabileler dalga dalga İslâm nuruna koşmuşlardı. Müslümanlara âdeta yeni bir heyecan ve cihad ruhu gelmişti. Arabistan`ın hemen hemen her tarafında İslâmın şerefli bayrağının da ...

Devamı

Bahreyn hükümdarının müslüman oluşu

Bahreyn HÜkÜmdarinin MÜslÜman OluŞu Hicretin 8. senesi, Zilkâde ayı sonları. Peygamber Efendimiz, İslâma dâvet etmek üzere, Alâ bin Hadramî`yi bir mektupla Bahreyn hükümdarı Münzir bin Sâva`ya gönderdi. Alâ bin Hadremî ile birlikte Hz. Ebû Hüreyre de bulunuyordu.658 Bahreyn, Hindistan`la Basra ve Uman arasında bulunan deniz sahilindeki memleketlerin hepsine verilen addır. Halkının bir kısmı mecusî, bir kısm ...

Devamı

Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim dünyaya gelişi

Hz. İBRAHİM`İN DÜNYAYA GELİŞİ Hicretin 8. senesi, Zilhicce ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim dünyaya geldi. Hz. Mâriye`den olan Hz. İbrahim, Peygamber Efendimizin en son evlâdı idi.664 Medine`nin yukarı tarafında, Avâli diye anılan kısmında annesine tahsis edilen bir hurma bahçesindeki evinde hayata gözlerini açan Hz. İbrahim`in doğum müjdesini Peygamberimize, oğluna ebelik vazifesini yapan ...

Devamı

Şaİr KÂ`b Bİn ZÜheyr`İn MÜslÜman Olmasi

Kâ`b bin Züheyr, büyük bir şâirdi. Babası Züheyr, sayılı Arap edip ve şâirleri arasında yer alırdı. İki oğlu Kâ`b ile Büceyr`i de kendisi gibi edip ve şâir yetiştirmişti. Şâir Züheyr bin Ebî Sülmâ, ehli kitap kimselerin sohbetine devam ederken, âhirzamanda bir peygamberin geleceğini onlardan işitmişti. Bir gece rüyâsında gökten bir ip uzatıldığını, ipe tutunmak için elini uzattığı halde, onu tutamadığını gö ...

Devamı
Üstüne gidin