Buradasınız:Anasayfa » İslam Tarihi (Sayfa 5)

İslam Tarihi Olaylar,savaşlar,sahabe,hicret hakkında tarihi olaylar.

Sümer Tabletleri Kuran İle Çelişir Mi?

Sümer Tabletleri Kuran İle Çelişir Mi?

Sümer Tabletleri Kuran İle Çelişir Mi? Sümer uyarlığına ait tabletlerin bazı yorumlarına göre; insan ırkı, uzaydan gelen bir uygarlığın yaptığı genetik çalışma sonucu ortaya çıkmış ...

Mevlana nın Eserlerinde Türklük Bilinci

Mevlana nın Eserlerinde Türklük Bilinci

Eserleriyle, adına kurulan tarikatla kültür ve edebiyat tarihimizde yüzyıllar boyu büyük etkileri süregelen eşsiz Türk düşünürü, mutasavvıf şair Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin yazdıkl ...

İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler

İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler

İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler 1. Körcoluk kayasında toplu halde bulunan 8 tamga, Türk boylarının tamgalarıyla karşılaştırıldığında bunları ...

NAHÇİVAN’DA BOYALI KAPLAR KÜLTÜRÜ

NAHÇİVAN’DA BOYALI KAPLAR KÜLTÜRÜ

NAHÇİVAN'DA BOYALI KAPLAR KÜLTÜRÜ  Dr. Togrul HALILOV Nahçivan bölgеsindе bоya bеzеmеli çanak çömlеk külturu M.Ö. II bin yılın sоnlarına dоğru Hоcalı-Gеdеbеy kültürü оlarak adlandı ...

Osmanlı Bankası’nca korsan basılan 5 liralık banknot.

Osmanlı Bankası’nca korsan basılan 5 liralık banknot.

Osmanlı Bankası’nca korsan basılan 5 liralık banknot. Osmanlı Bankası 1856 yılında Osmanlı-İngiliz ortaklığı olarak kurulmuş, 1863 yılında kendini feshetmiştir. Aynı yıl ortaklığa ...

Dört lisanda basılan dünyadaki tek para – Bir Altın Liralık Osmanlı Bankası Banknotu

Dört lisanda basılan dünyadaki tek para – Bir Altın Liralık Osmanlı Bankası Banknotu

Dört lisanda basılan dünyadaki tek para Bir Altın Liralık Osmanlı Bankası Banknotu Çok geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nda, günlük hayatının çok dilli yapısı par ...

Sırrı 140 yıldır çözülemeyen resimli filigran kullanılan 50 Kuruş

Sırrı 140 yıldır çözülemeyen resimli filigran kullanılan 50 Kuruş

Dini inançlardan dolayı Osmanlı döneminde basılan kağıt paraların hiçbirinde resim bulunmaz. Filigranlı para sayısı da çok azdır ve bunlar düz çizgi şeklindedir. 1876-77 Osmanlı-Ru ...

Mekke Devrinin Bir Hülasası

Resûl-i Ekrem Efendimizin Medine`ye hicretleriyle on üç senelik Mekke devri geride kalmış oluyordu. İslâm tebliğ tarihinde mühim bir yer işgal eden bu devreyi burada tekrar özetlemek, hususan Peygamber Efendimizin bu devredeki tebligatını bir kere daha nazara vermekte bir çok faydalar vardır. Resûl-i Ekrem Efendimiz, Miladi 610 yılında Cenâb-ı Hak tarafından peygamber olarak vazifelendirildiği zaman o günün ...

Devamı

Muhacirlerle Ensar Arasinda Kardeşlik Kurulması

Allah rızası için herşeyini bırakıp Medine`ye hicret etmiş bulunan Muhacir Müslümanlara, Medineli Müslümanlar muhabbet ve samimiyetle kucaklarını açmışlardı. Ellerinden gelen her türlü yardımı onlardan esirgememişlerdi, esirgemiyorlardı. Ne var ki, Muhacirler Medine`nin havasına, âdetlerine ve çalışma şartlarına alışkın değillerdi. Mekke`den gelirken de beraberlerinde hiç bir şey getirmemişlerdi. Bu sebeple ...

Devamı

Mescdi Nebevi`nin İnşası

Hicretin 1. senesi. Milâdi 622. Resûl-i Ekrem, Medine`ye teşrif buyurduklarında, içinde cemaatle namaz kılabilecekleri, gerektiğinde toplanıp meselelerini konuşabilecekleri bir yerden mahrum bulunuyorlardı. Bu mühim vazifeler için merkez teşkil edecek bir mescid gerekiyordu. Efendimiz, Medine`de ilk olarak bu mescidi inşâ etmekle işe başladı. Şehre ilk girdiklerinde devesi Neccaroğullarından Sehl ve Süheyl ...

Devamı

Hicretin Birinci Senesinin Mühim Bazi Hadiseleri

Ashabdan Es`ad bin Zürâre ile Gülsüm bin Hidm`in Vefâtı Gülsüm bin Hidm, Ensârın ileri gelenlerindendi. Oldukça yaşlanmıştı. Mescid-i Nebevî yapıldığı sırada Kuba`da vefât etti. Hz. Gülsüm bin Hidm, Hicretten önce Müslüman olmuştu. Resûl-i Kibriyâ Efendimizi Hicret esnâsında Kubâ`da evinde misafir etme şerefine ermişti. Peygamberimiz on dört gün kadar evinde kalmıştı. Es`ad bin Zürâre Hazretleri Akabe Bîatı ...

Devamı

Ezan Okunmaya BaŞlanmasi

Ezan Okunmaya BaŞlanmasi Hicretin 1. senesi. Milâdî 622. Mekke`de iken Müslümanlar ibadetlerini gizlice yapıyor, namazlarını kimsenin göremeyeceği yerlerde kılıyorlardı. Dolayısıyla orada namaza açıktan dâvet etmek gibi bir mesele söz konusu olamazdı. Ancak, Medine`de manzara tamamıyla değişmişti. Dinî serbestiyet vardı. Müslümanlar rahatlıkla ibadetlerini ifâ ediyorlardı. Din ve vicdanları baskı altında bu ...

Devamı

seriyye-ve-gazalar

SERİYYE ve GAZÂLAR Buvat Gazâsı Hicretin 2. senesi, Rebiülevvel ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimiz, beraberinde 200 Muhacirle Medine`den yola çıktı. Maksadı, içlerinde azılı müşrik Ümeyye bin Halef in de bulunduğu 100 kişilik bir muhafız grubun kontrolu altında hareket eden 2500 develik büyük Kureyş kervanının üzerine yürüyerek onlara göz dağı vermekti.Buvat Dağına kadar giden Resûl-i Ekrem kimseyle karşıl ...

Devamı

Kible`nin Mescid-i Haram`a Çevrilmesi

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz ile Müslümanlar, Medine`de namazlarını Allah`ın emriyle Peygamberler makamı olan Kudüs`e, yâni Beytü`l-Makdise doğru kılarlardı. Fakat, Peygamber Efendimiz öteden beri tevhid akîdesinin müstesna bir âbidesi olan yeryüzünün ilk mâbedi ve ceddi Hz. İbrâhim`in kıblesi olan Kâbe`ye doğru yönelerek namaz kılmayı kalben arzu ve temenni ediyordu. Müslümanlar da, hassaten Muhacirler kalble ...

Devamı

GÂbe-zÛ Kared GazÂsi

GÂbe-zÛ Kared GazÂsi Hicretin 6. senesinin Rebiülahir ayı. Ebû Zerr (r.a.), Medine-i Münevvereye üç saat mesafesi olan Gâbe Mer`asında oğlu ile birlikte Peygamber Efendimizin yirmi kadar devesini güderken, Uyeyne bin Hısne`l-Fezarî, kırk atlı ile gelip Ebû Zerr`in oğlunu şehid etmiş, develeri de alıp götürmüştü. Durum Peygamberimize haber verildi. Derhal baskıncıların arkasından Hz. Sa`d bin Zeyd komutasınd ...

Devamı

İlk islam Devleti ne zaman kuruldu

İlk İslÂm Devletİ Peygamber Efendimiz, on üç senelik Mekke devrinde mesâisini tamamıyla îmân esaslarını anlatmaya hasretmişti. Bu îmânî hizmet sayesinde bir çok kimse İslâmın saâdetli sinesine koşmuştu. İmanlı insanların sayısı çoğalmış ve Müslümanlar gözle görülür bir kuvvet haline gelmişlerdi. Ancak buna rağmen bu devrede İslâm düşmanlarına karşı her türlü maddî mukabele yasaktı. Müslümanların tek silahı ...

Devamı

Müşriklere mukabeleye izin verilmesi

Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mekke`de harb ve cihâda izinli değildi. Allah`tan aldığı emirler gereği bütün mesâisini îmân esaslarını kalb, ruh ve akıllarda tesbite hasretmişti. Va`z ve nasihatla, ikaz ve irşadla burada hizmetine devam ediyordu. Bu devrede her türlü mezâlime karşı sabır ve sükûnetle harekete me`mur bulunuyorlardı. Mekke`de, ilk zamanlarda nazil olan âyetlerde bu husus açıkça görülür. Zaten, İslâ ...

Devamı
Üstüne gidin